Програмата за Енергийна ефективност

 

Програмата за енергийна ефективност

в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост

 

Бюджет: 3 млрд. лв. със срокове за договаряне му 2021-2022 г. и срок за изпълнението му 2026 г.

Предварително разпределение на бюджета:

 • за жилищни сгради -58% от общия бюджет,
 • за публични сгради -14% от общия бюджет,
 • за промишлени сгради- 9% от общия бюджет,
 • за улично осветление - 15% от общия бюджет,
 • за техническа помощ -4%. от общия бюджет

Бенефициенти: общини, областни администрации, министерства и публично-частни партньорства за промишлени сгради и улично осветление.

Отговорни ведомства: МРРБ, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерски съвет –ЦКЗ.

Водещо ведомство по изпълнението: МРРБ

 

Допустими дейности:

Изключени са обекти от образователната, здравната и социалната инфраструктура.

Не се предвижда обявяването на приеми на проекти за ЕЕ в многофамилните жилищни сгради и публичния сграден фонд. Приоритетно ще се подкрепят проекти подадени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) пред Българската банка за развитие, както и такива депозирани по ОП «Региони в растеж», за чието финансиране не е наличен ресурс.

Инвестиции включващи пълното обновяване на сградите ще са с приоритет.

 

1.Повишаване на ЕЕ в жилищния сграден фонд на страната (еднофамилни и многофамилни жилищни сгради), чрез прилагане на мерки за ЕЕ:

Допустими дейности:Обследване за ЕЕ; Технически паспорт на сградата; Инвестиционен проект; Авторски и Строителен надзор; Дейности за СМР; Слънчеви системи за БГВ и термопомпи в жилищни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи.
Енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас “C”, “B”, “A”
Бенефициенти:265 общини на територията на Р. България
Индикативен финансов ресурс:1 728 млн. лв.
Начин на финансиране:Съществуващ механизъм по НПЕЕМЖС
Срок за договаряне:2021-2022 г.
Срок за изпълнение:2026 г.

 

Механизъм за изпълнение: набиране на допълнителна информация и анализ; изготвяне на методология за определяне на бюджет по общини - определяне на критерии и методология за приоритизиране на обекти.

Предложени от МРРБ критерии за приоритизация на жилищни сгради:

 • Наличие на конструктивно обследване/ необходимост от конструктивно укрепване;
 • Наличие на обследване на ЕЕ, сертификат;
 • Най-ефективна инвестиция - спестена енергия/ необходим ресурс за осъществяване;
 • Година на построяване на сградата;
 • РЗП на обекта и брой домакинства.

Еднофамилни жилищни сгради:

 • 6% от финансовия ресурс за жилищните сгради (103 млн. лв.);
 • Общините обявяват покана за набиране на заявления по критерии, определени от МРРБ;
 • Анализиране на информация за обектите (ЕЖС) и обобщаване за целите на приоритизация;
 • Общините изготвят приоритизиран списък с обекти – еднофамилни жилищни сгради на базата на критерии и методология, изготвена от МРРБ.

 

 

 1. Енергийно обновяване на държавни и общински сгради за обществено обслужване (административна, културна и спортна инфраструктура):
Допустими дейности:Обследване за ЕЕ; Технически паспорт на сградата; Инвестиционен проект; Строителен надзор и авторски надзор; Дейности за СМР за ЕЕ и ВЕИ (вкл. енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас А с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.)
Бенефициенти:-       Общини-       Партньори (областни администрации и министерства, собственици на сградите)
Индикативен финансов ресурс:417.5 млн. лв.
Начин на финансиране (алтернативни подходи)-Грантово финансиране с механизъм за възстановяване от бъдещи приходи от спестена енергия към Фонда за декарбонация за период 5-15 години;-Комбинирано финансиране  (грант + финансови инструменти).
Срок за договаряне:2021-2022 г.
Срок за изпълнение:2026 г.

 

Финансово разпределение на ресурса за публични сгради:   

 • за публични и административни сгради -70% от общия ресурс;
 • за културна инфраструктура -15% от общия ресурс;
 • за спортна инфраструктура 15% от общия ресурс.

 

Механизъм на изпълнение:

По отношение реализацията на мерки за ЕЕ в сгради, които не са общинска собственост, се предвиждат 3 варианта:  делегиране на права на общините за осъществяване на инвестициите; реализация на мерките в партньорство община- собственик на сградата или реализация на мерките от собственика на сградата.

Отговорност на собственика на сградите обект на интервенции по Програмата, ще изготвянето на необходимата техническа документация.

 1. Интелигентни системи за осветление в публични пространства:

Ще се използва опитът от процедура за подкрепа на уличното осветление в общините, финансирана от Норвежката програма.

Допустими дейности:Интелигентни системи за улично осветление, нови осветители, проводници и кабели; съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в система за външно изкуствено осветление; СМР, свързани с системата/ите за външно изкуствено осветление; нови средства за управление, измерване и контрол; Изготвяне на инвестиционен проект; Строителен надзор; Авторски надзор.
Бенефициенти:-       Общини-       Партньори (Икономически оператори и др.)
Индикативен финансов ресурс:452.2 млн. лв.
Начин на финансиране•      БФП и Финансови инструменти  (след изготвен финансов анализ);•      Финансиране по модела  ЕСКО
Срок за договаряне:2021-2022 г.
Срок за изпълнение:2026 г.

 

Механизъм на изпълнение:

 

 

 1. Промишлени сгради:
Допустими дейности:Обследване за ЕЕ и енергоспестяващи мерки; Проектиране; Подмяна на съществуващи дограми; Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи; Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси; Използване на ВЕИ в промишлени сгради; Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни; Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.
Бенефициенти:Малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна
Индикативен финансов ресурс:282.2 млн. лв.
Начин на финансиране иБФП и Финансови инструменти  (след изготвен финансов анализ)
Срок за договаряне:2021-2022 г.
Срок за изпълнение:2026 г.

 

Механизъм на изпълнение (конкурентен подбор):

 

 

 

 1. Техническа помощ за управление:
 • Разходи за организация и управление на програмата;
 • Разходи за организация и управление на проекти от бенефициентите;
 • Прилагане на опростени разходи;
 • 4% от ресурса на Програмата (120 млн. лв.) – бюджетни линии ГД СППРР и бенефициенти

 

Национален фонд за декарбонизация

В процес на създаване е и Национален фонд за декарбонизация, в който се предвижда да се акумулират спестени средства от приложените мерки за енергийна ефективност, както и ресурс от ЕИБ и ЕБВР. Фондът ще разполага с револвиращ ресурс след реализацията на Програмата за енергийната ефективност. Намеренията са по същият да се подкрепят проекти за ЕЕ до 2050 г. В рамките му ще се структурират 3 под-фонда, единият от който ще е насочен към подкрепа на публичния сектор. 

Какво се очаква от НСОРБ

 • Предоставяне на повече информация от общините за депозираните в ББР сгради и тяхното приоритизиране;
 • Модел за приоритизиране на жилищни и публични сгради – предложение за критерии за приоритизиране;
 • Предложение за критерии за разпределение на средствата на териториален принцип.