Проекти на ИГРП за 2021 г. по Оперативните програми

02.10.2020

350

Проекти на ИГРП за 2021 г. по Оперативните програми

 

ОП „Добро управление“

На https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/5778 е публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по ОП „Добро управление“. Проект съдържа общо 8 процедури на стойност над 45 млн. лв., за обявяване през 2021 г., както следва:

 • Две процедури с бенефициент МРРБ за изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост и за изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Бюджетът на първата процедура е 3.3 млн. лв., на втората 4 млн. лв. Срокът за обявяването и на двете процедури е 1-то тримесечие на 2021 г.;

 

 • НОИ ще е конкретен бенефициент по процедура за развитие и въвеждане на архитектурата на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания. Бюджетът на процедурата е 7.3 млн. лв., а срокът за обявяването й 1-то тримесечие на 2021 г.;

 

 • Министерство на културата ще получи 6.5 млн. лв. по процедура за изграждане на единна информационна система в областта на културата, а Националният институт за недвижимо културно наследство 1.5 млн. лв. за надграждане на специализираната информационна система и електронния регистър на недвижимите културни ценности. И тук срокът за обявяването на двете процедури е 1-то тримесечие на следващата година;

 

 • По процедура за постигане на предсказуемо и качествено правосъдие, посредством механизма за преюдициално запитване, конкретен бенефициент ще е Върховният административен съд. Бюджетът е 140 хил. лв., със срок за обявяване 1-то тримесечие на 2021 г.;

 

 • През 4-то тримесечие на 2021 г., 27-те общини областни центрове ще могат да кандидатстват по процедура за осигуряване функционирането на националната мрежа от Областни информационни центрове (ОИЦ) 2022-2023, на стойност 6 млн. лв.

 

 • 5 млн. лв. са предназначени за координиращия, сертифициращите и одитните органи по ЕСИФ, НСИ, АОП, АФКОС, ДАЕУ, Дирекцията по държавни помощи и структурата за координация на Натура. Подкрепата е за техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ. Процедурата е планирана за обявяване през 4-то тримесечие на 2021 г.

 

Коментари и бележки по проекта на ИГРП, могат да се депозират до 21 октомври на: opgg-pc@government.bg

 

 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Проектът на ИГРП за 2021 г. по ОП НОИР https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/5783 , съдържа само 2 процедури на обща стойност 17 млн. лв.

 

Процедурата на стойност 10 млн. лв. „Ученически практики -2“ ще е с конкретен бенефициент МОН. Подкрепа ще се предоставя за:

 • практическото обучение на учениците във втори гимназиален етап от професионалните училища, чрез допълнителни практики в реална работна среда;
 • създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи гимназиален етап и/или втори гимназиален етап;
 • ориентираност на практическото обучение на учениците към резултати, включително, чрез привличане на преподаватели от бизнеса и науката;
 • обмен на информация и добри практики между професионалните училища при прилагане на ученически практики, включително дуална форма на обучение.

 

Обявяването на процедурата е планирано за януари/ февруари 2021 г.

 

7 млн. лв. ще е бюджетът на процедурата за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование. Допустими кандидати ще са: ЮЛНЦ за общественополезна дейност/ Висши училища, Научни организации, БАН, Селскостопанска академия/ Училища. Допустимите дейности, ще са:

 • подпомагане на ученици от уязвими групи, които са във втори гимназиален етап и на образователни медиатори за продължаване на образованието им и за кандидатстване във висши училища;
 • подкрепа за обучението на студенти, докторанти, пост-докторанти и специализанти от уязвими групи;
 • осигуряване на специализирана техника и специализирани софтуерни програми за подпомагане на обучението на лица със сензорни и физически увреждания;
 • подкрепа за продължаване на образованието от втори гимназиален етап на средното образование във висши училища, посредством провеждане на информационни кампании с цел популяризиране на възможностите и условията на висшите училища да приемат и обучават младежи от уязвими групи;
 • работа с родители и насърчаване на участието им в образователния процес.

 

Минималната стойност на проект ще е 250 хил. лв., а максималната- 750 хил. лв. Срокът за обявяване на процедурата е юни 2021 г.

 

Коментари и бележки по проекта на ИГРП, се депозират до 21 октомври на: infosf@mon.bg

 

 

Програма за морско дело и рибарство

 

По ПМДР в ИГРП за 2021 г. са планирани 3 процедури за 11 млн. лв. за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/5751 . Подпомагането по тях ще е за собственици на риболовни кораби; физически лица; Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Процедурите са планирани за обявяване през 1-то тримесечие на 2021 г. Подпомагането по тях е от 2 хил. лв. до 80 хил. лв.

Коментари и бележки по проекта на ИГРП се депозират до 20 октомври на: pmdr@mzh.government.bg