ПРОЕКТ “ПОБРАТИМЯВАНЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ – МОСТ МЕЖДУ МЛАДИТЕ ХОРА”

699

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ

“ПОБРАТИМЯВАНЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ – МОСТ МЕЖДУ МЛАДИТЕ ХОРА” 

 

Проектът е в рамките на Дейност 1 Активни граждани за Европа, Мярка 2. “Граждански проекти и подкрепящи мерки” на програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия 

 

Проектът се изпълнява от Националното сдружение на общините в Република България. Партньори на НСОРБ са Асоциацията на общините в Република Хърватска и Андалуския фонд на общините за международна солидарност (Испания) 

 

Основната цел на проекта е да се разшири участието на младите хора в процеса на вземане на решения – чрез ангажирането им като общински съветници и служители, подкрепа и реализация на съвместни инициативи и други. 

 

Период на изпълнение на проекта - 01.02 – 31.12.2011 г. 

 

Основни дейности по проекта:

 

- Анализ и оценка на процеса на побратимяване и на потребностите в трите страни (България, Хърватска и Испания). 

 

НСОРБ е изготвило въпросник, с който се цели да се систематизира опитът на общините по отношение участието на младите хора в живота на местните общности, да се идентифицират добри практики на побратимяване, да се разкрият ползите от побратимяване между общините, като средство за насърчаване на младежкия обмен, да се проучи нивото на познание и разбиране на програмата "Европа за гражданите”.

 

Въпросникът се разпространява сред общините в България, Хърватска и Испания. На база на получената информация ще бъдат идентифицирани пилотни общини: 5 общини в България и по три общини съответно в Хърватска и в Испания. 

 

Подборът на пилотните общини ще бъде извършен на база на следните критерии:

  • относителен дял на младите ход (под 35 г.) на изборни позиции в общината;
  • относителен дял на общински служители под 35 години;
  • активна общинска политика за участие на младите хора в управлението на общината;
  • общинска подкрепа за младежки инициативи и практики.

 

- Обучение за общински експерти от пилотните общини на трите партньорски страни 

 

В рамките на проекта ще бъде организирано обучение за 30 представители от трите страни (по 10 от всяка страна). Те ще се запознаят с проблемите на младите хора в местните общности, взаимодействието на младите хора с местните власти, участието им в управлението и във взимането на решения;; ще научат как да намират партньори, как да изготвят добър проект, ще участват в разработването на примерен проект.

 

От всички изготвени проекти ще бъдат избрани 9 най-добри. 

 

- Учебни посещения

 

Деветте участници в обучението, които са представили най-добри проекти, ще бъдат включени в проучвателни пътувания във всяка една от партньорските страни за обмяна на опит. Български участници ще посетят Хърватска и Испания. Представители на Хърватска и Испания ще посетят български общини. Целта на посещенията е да се обменят опит и идеи, добри практики. 

 

- Разработване на наръчник

 

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде разработен наръчник за включване на младите хора в процеса на побратимяване. Предвижда се наръчникът да бъде представен пред членовете на НАЛАС 

 

- Популяризиране на резултатите от проекта:

 

Проектът ще бъде представен по време на Дните на отворените врати, организирани от Комитета на регионите в Брюксел, през месец октомври 2011 г. Информация ще бъде помествана в издания на проекта на български и на английски език и ще бъде разпространена сред асоциациите – партньори на НСОРБ