Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

25.06.2021

135

На Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация.

С проекта се въвежда приетата и актуализираната през 2019 г.  Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (OB L 172, 26.6.2019г., с. 56) (Директивата за отворени данни).

Очакваме Вашите становища по проекта в срок до 13.07.2021 г. на ел. адрес pozicia@namrb.org

С текста на проекта и мотивите към него можете да се запознаете на https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6128