Проект на ИГРП по ПРСР за 2022 година

17.11.2021

268

 

На https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ е публикуван проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на Програмата за развитие на селските райони за 2022 година.

В ИГРП са включени 6 планирани за обявяване през 2022 г. процедури с общ бюджет от над 66.4  млн. евро.

Предвидена за обявяване през м. февруари, със срок за депозиране на проекти до м. май, е процедура по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Тя ще е за подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г. Бюджетът на процедурата е до левовата равностойност на 3.5 млн. евро. Допустими бенефициенти ще са:

  • Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на територията си) и
  • Местни инициативни групи или местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4).

Безвъзмездната финансова помощ ще е за подготвителни дейности, включващи изграждането на капацитет, обучението и създаването на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за ВОМР. Подкрепата за МИГ, които не са прилагали подхода ще е до 30 хил. евро, а за прилагалите го до 25 хил. евро.

Другите предвидени процедури са по подмерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери"“, 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ и др.

ИГРП е на обществено обсъждане до 29 ноември.