Проект на ИГРП по ОПРР за 2021 г.

04.12.2020

149

 

На http://www.bgregio.eu/op-regioni-v-rastezh--2014-2020/predstoyashti-shemi-nwe.aspx е публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР).

Проектът на ИГРП за 2021 г. съдържа 2 процедури, както следва:

1.Текущата процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“:  Бенефициенти 39-те общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно НКПР.  Допустими проекти: Обновяване на културна инфраструктура; Мерки за енергийна ефективност на студентски общежития, обслужващи държавни висши училища. Краен срок за кандидатстване: 28.02.2021 г. за проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития;

2.Нова процедура „Мерки за справяне с пандемията“: Конкретен бенефициент: МЗ. Бюджет -не е посочен. Допустими дейности:

  • Укрепване капацитета на болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури към болниците, определени за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19;
  • Осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структури, създадени за лечение и грижи за пациенти с CoV-2;
  • Повишаване капацитета на лабораторната мрежа и центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID -19, т.ч. закупуване на PCR тестове и други;
  • Обеззаразяване на обществени места за минимизиране на риска от интензивно разпространение на епидемията;
  • Внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи;
  • Други дейности в подкрепа на инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване и мерки за опазване на здравето и безопасността, включително осигуряването на ваксини.

Срок на обявяване: м. февруари 2021 г., със срок за кандидатстване: м. май 2021 г.

Коментари и бележки по проекта на ИГРП се депозират до 10 декември на електронна поща:  oprd@mrrb.government.bg