Продължават онлайн обученията за работа с ЦИАС ЕОП

08.05.2020

128

През м. май продължава провеждането на онлайн обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) предвидено за представители на централната и местна администрация. Обученията се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., което е в изпълнение на проекта за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа. Лектори на обученията са представители на изпълнителя по проекта – Консорциум „ЕОП България“. С обученията се цели служителите от централната и местна администрация да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа. Потвърдените обучения за м. май са 40. Заявки за включване в обученията за м. юни 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: eop@is-bg.net.

Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“. продължава да се подържа нова и актуална информация, свързана с ползването на системата. Рубриката се актуализира периодично.