Процедури за два предефинирани проекта по Норвежката програма

01.06.2021

241

 

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви две процедури за кандидатстване по предварително дефинирани проекти, както следва:

Процедура „Здравеопазване за всички“: Основната цел е да адресират нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравни политики на местата, където има маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване.

В рамките на проекта ще се решават системни проблеми в областта на майчиното и детското здравеопазване, включително семейното планиране, и сексуални инфекции.

Проектът ще се изпълнява от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори. Допустимите за подкрепа дейности, са:

-Подобряване на механизма за изпълнение на националните здравни политики на местно ниво, включително оценка на изпълнението на дейности за осъществяване на национални здравни политики в областта на майчиното и детското здраве и сексуално предавани инфекции в общини, в които работят здравни медиатори; избор на пилотни за проекта общини;

-Изграждане на работещ модел за работа в кризисни ситуации като Ковид-19 по отношение на социално изключени и изолирани общности, включително създаване на механизъм за обратна връзка; разработване на мерки за реакция при извънредни и кризисни ситуации;

-Подобряване на системата за регулярно осигуряване на здравна информация, включително създаване и тестване на дигитален модул за отчет на здравните медиатори; изработване на механизъм за непрекъсната координация между национални здравни институции и общини при изпълнение на национални здравни политики, съобразно местни специфики; обучения за укрепване на капацитета на отговорните отдели в общини, РЗИ и здравни медиатори;

-Апробиране на услуги и подходи за работа за преодоляване на съществуващите дефицити, включително предоставяне на услуги в областта на майчиното и детско здраве и семейно планиране; предоставяне на услуги за тестване и лечение на сифилис (с фокус вроден сифилис); изработване на материали и изпълнение на кампании на местно ниво по теми, свързани с майчино и детско здраве и сексуално предавани инфекции; създаване и укрепване на местни групи за взаимопомощ; подкрепяща супервизия на дейностите на местно ниво;

-Разширяване на дейността на здравните медиатори, включително анализ на функциите на здравните медиатори на местно ниво при изпълнението на национални политики в областта на майчиното и детското здраве и сексуално предавани инфекции; разработване на обучителен модул за работа в здравни заведения на здравни медиатори и надграждащи обучения за здравни медиатори в пилотните общини; подбор и назначаване на здравни медиатори за работа в лечебни заведения; създаване на алгоритъм за мониторинг и подкрепа на здравните медиатори на местно ниво.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 109 718 евро.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е до 18:00 часа на 30 юни 2021 г. Повече информация на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9d6a5d82-cd87-40d0-ad06-d5a0f2c27991.

Процедура „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“: Основната цел на проекта е изграждане на административен капацитет за образователно и социално включване, чрез предоставяне на съответни обучения в различни области на няколко типа участници, ангажирани с изпълнението на други проекти в Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Проектът ще се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основна целева група:

- педагогически персонал, нает по проекти, финансирани по процедура „Ранно детско образование и развитие“;

- младежки работници, наети по проекти, финансирани по процедури „Младежки центрове: мощен фактор за местно развитие“ и „Изграждане на младежки центрове“;

- ромски образователни медиатори, наети по проекти, финансирани по процедури „Ранно детско образование и развитие“, „Младежки центрове: мощен фактор за местно развитие“, „Изграждане на младежки центрове“ и „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“;

- общински служители, ангажирани с изпълнение на проекти, финансирани по процедури „Ранно детско образование и развитие“ и „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“;

- преподаватели в педагогически факултети, посочени от партньора по проекта

- обучители на младежки работници, ромски образователни медиатори, преподаватели (training of trainers)

Допустими дейности по проекта:

 • Обучение за обучители на младежки работници (по правата на човека, социалното приобщаване, междукултурно обучение и многообразие, работа на терен, организационни умения, лидерство, комуникация, работа в екип, адаптивност, управление на времето, междукултурни умения и предприемачески умения за младежки работници, антиромски нагласи и недискриминация);
 • Обучение за обучители на образователни медиатори (основни умения на медиаторите, фундаментални права на човека, социално включване, междукултурното обучение, основи на ромската образователна медиация, роля и отговорности на образователия медиатор,  практически насоки за работа с официалните образователни организации, обхват и участие на ромската общност, противопоставяне на антиромски нагласи,  недискриминация и др.);
 • Обучение за обучители на университетски преподаватели (междукултурно обучение и обучение за многообразие, социално включване, умения на обучителя и др.);
 • Обучение за младежки работници (образование за фундаменталните права на човека, социално включване, междукултурно обучение, работа на терен, организационни умения, лидерство, комуникация, работа в екип, адаптивност, управление на времето,  предприемачески умения, антиромски нагласи и справяне с тях,  недискриминация);
 • Обучение за педагози в образованието и грижите в ранна детска възраст (междукултурно обучение, социално включване, разрешаване на конфликти, управление на риска, работа с антиромски нагласи,  недискриминация и др.);
 • Обучение на образователни медиатори (образование за фундаменталните права на човека, социално приобщаване, многообразие и междукултурно обучение, основи на ромската образователна медиация, ролята и отговорностите на образователния медиатор, основните умения на медиаторите,  работа с официалните организации, работа с антиромските нагласи,  недискриминация и др.);
 • Обучение на университетски преподаватели (обучение за междукултурно многообразие, социално включване, разрешаване на конфликти, управление на риска, антиромски нагласи,  недискриминация и др.);
 • Обучение на общински служители (обучение за междукултурно многообразие, социално приобщаване, разрешаване на конфликти, управление на риска, управление на проекти, антиромски нагласи и недискриминация и др.);
 • Обучение за управленските екипи на младежките центрове (основи на младежката работа, управление на риска, разрешаване на конфликти, ефективни управленски стратегии за младежки центрове и др.);
 • Актуализириане на две съществуващи рамки за обучение – на младежки работници и на ромски образователни медиатори;
 • Разработване на методология и програма за обучение на учители и педагогически специалисти за работа в мултикултурна и мултиетническа образователна среда за университетските преподаватели;
 • Разработване на пакет образователни инструменти за подобряване на знанията, уменията и компетентностите на университетските преподаватели от педагогическите факултети и педагогическите специалисти за превенция и защита от дискриминация и социално изключване, като се осигури участието на съответните ромски заинтересовани страни в разработването на учебния пакет и се включи  раздел за борба с антиромските нагласи;
 • Разработване на модул за обучение на младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал, за придобиване на знания, умения и компетенции за превенция и защита срещу дискриминация и антиромски нагласи;
 • Разработване на електронна платформа и др.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 487 628 евро.

Крайният срок за кандидатстване е до 18:00 часа на 30 юни 2021 г. Повече информация на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/33f742d1-4622-48bb-a2fb-1e858173e702