Процедурен наръчник на РСР за Интегрирания териториален подход

31.12.2020

204


На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6518 е публикуван Процедурен наръчник за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на Регионалните съвети за развитие (РСР) при запознаването на общността с Интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.
Целта на документа е методическа подкрепа и основни указания за работата на Звената за медиация и публични консултации в експертния състав на РСР чрез координацията им от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). По отношение на представителите на Областните информационни центрове (ОИЦ) в двете звена, координацията и методическото ръководство се осъществява чрез Централното координационно звено.
В Наръчника са описани стъпките при подготовка на Информационната стратегия на РСР, заедно с етапите и дейностите за информация и комуникация, медиация и публични консултации на Звената. За да се гарантира еднакъв хоризонтален подход и ефективност при изпълнението на Интегрирания териториален подход през следващия програмен период 2021-2027 г., работата на Звената се координира и методически ръководи от служители в териториалното звено на МРРБ в съответния регион за планиране на ниво 2.

Функциите и задачите на Звената:
Звено за медиация: Отговаря за реализация на мерките за информация и комуникация в съответния район за планиране. Подпомага създаването на партньорства за подготовка на концепции за ИТИ. Основните му задачи са: активиране на подкрепа и желание за участие на гражданите и заинтересованите страни в процеса на формулиране и прилагане на подхода за ИТИ и подпомагане на процеса за създаване на партньорства за подготовка на концепции за ИТИ.
Звено за публични консултации: Работата му започва с подаването на ИТИ концепциите за оценка и приключва с изготвянето на доклад до председателя на РСР за резултатите от консултациите. Основните му задачи са: информиране на гражданите за разработените концепции за ИТИ и очакваните резултати от реализирането им, както и получаване на обратна връзка от възможно най-голям процент от заинтересованите страни относно представените концепции и отделни проекти за ИТИ в региона.
Осъществяване на дейностите за информация и комуникация чрез експертните звена в РСР (Звено за медиация и Звено за публични консултации):
I етапПодготвителен: започва непосредствено след сформиране на Звената за медиация и публични консултации и приемането на Интегрираните териториални стратегии за регионално развитие (ИТСРР) за съответния регион за планиране. Обхваща подготвителните и организационни дейности за популяризиране на ИТИ и на новия подход за регионално развитие, както и възможностите за участие на граждани, НПО, бизнес и всички заинтересовани страни по места.

Определят се и се формулират основните комуникационни приоритети и проблеми на региона, цели, заинтересовани страни, единно послание за региона, които се описват в Информационната стратегия на РСР, както и списък със стратегически проекти за конкретния регион. Част от стратегията е информационна кампания. Кампанията предвижда:
• провеждане на публични/ виртуални събития, с участието на представители на медиите в региона за представяне на подхода,
• публикуване на информация в социалните медии, сайтове на институциите,
• организиране на интервюта, директна комуникация, игри/ анкети/ гласуване в социалните медии с въпроси за регионалните приоритети и основните послания, за провокиране и стимулиране на участието на гражданите в процеса на промяна на съответното населено място.

II етап – изготвяне на Информационна стратегия на РСР от Звената за медиация:
Информационната стратегия включва: цели на стратегията, целеви аудитории, информационна кампания и бюджет, мерки за мониторинг на изпълнението на стратегията и индикатори за измерване на резултатите от прилагането й.
Изработването на Информационната стратегия трябва да се съобрази с особеностите на съответния регион за планиране на ниво 2. Към стратегията се разработва подробен списък на заинтересованите страни. На тази основа се формулират основните цели, канали и инструменти/средства за комуникация, съобразно целевите заинтересовани страни. Стратегията включва времеви график, организационно разпределение на задачите сред комуникационните експерти в Звеното за медиация, бюджетно остойностяване на предвидените дейности, индикатори за изпълнение и мониторинг.
Изработване на основно ключово послание, което ще ограничи информационно разпиляване и излъчването на несъгласувани или противоречиви послания. Необходимо е посланията да се изработват за всеки регион на планиране на ниво 2, съобразно основните теми и приоритети на съответната ИТСРР.

III етап – дейности на Звеното за медиация за създаване на условия за сформиране на партньорства:
• Създава се база данни, съдържащи потенциални заинтересовани страни за участие в ИТИ подхода с организации, контактни лица и техните координати, степента на заинтересованост на всеки от потенциалните партньори от участие в създаването на ИТИ концепции, определена въз основа на експертна преценка. Базата данни с потенциални заинтересовани страни се актуализира регулярно.
• Провежда се проактивна двустранна комуникация с потенциалните партньорства, организират се индивидуални срещи или на секторни такива на потенциалните партньори (online и/или offline) с цел обмяна на допълнителна по-специализирана информация и търсене на обратна връзка за техния интерес.
• Стартира се информационна кампания в медиите за потенциалните партньорства– организиране на интервюта/ събития, изготвяне на публикации, включително и за социалните медии; публични/ виртуални срещи и дискусии.
• Изготвя се Доклад до председателя на РСР за сформираните партньорства и изготвените концепции.
IV етап – дейности на Звеното за публични консултации:
Експертната работа започва в деня след крайния срок за подаване на ИТИ концепции за оценка в РСР.
• Определя се координатор на експертите от Звеното за публични консултации, който в рамките на 1 работен ден разпределя постъпилите ИТИ-концепции между членовете на звеното.
• Изготвя се график и програма за провеждането на обществените консултации. Графиците следва да се подготвят в рамките на 4 работни дни и да се изпратят обратно на координатора, за да извърши тяхното обединяване и обобщение.
• Обобщаването на графиците се извършва в рамките на 2 работни дни. Обобщеният график трябва да бъде реалистичен за изпълнение в рамките на 14 работни дни. Координаторът на Звеното за Публични консултации предава на Секретаря на РСР графика за съгласуване. Съгласуваният график се изпраща на експертите от Звеното за публични консултации и на водещия партньор по всяка ИТИ-концепция, за да планират в работните си програми участие в събитията, предвидени в графика, както и на ЦКЗ за информация.
• Публикуване на концепциите в интернет платформата за обществено обсъждане в ИСУН, в рамките на 1 работен ден след съгласуване на графика за извършване на публични консултации от секретаря на РСР. Публикуването се извършва на специализирана платформа, създадена за целите на публичните консултации, а в случай че същата не функционира към този момент, на официалния портал eufunds.bg. В рамките на 13 работни дни събитията, предвидени в графика за провеждане на публични консултации, следва да бъдат организирани и проведени.
• Изготвяне и публикуване на онлайн анкети в интернет платформата за обществено обсъждане в ИСУН или на eufunds.bg / разпространение на анкетите/ въпросниците по време на събитията. Всички отговори на хартиени и електронно попълнени анкети се обработват своевременно.
• Подготовка на логистичното осигуряване за провеждане на събитията за обществени консултации – материали, зали, техническо обезпечаване, включително и виртуални или онлайн събития. По време на всички събития следва да се води протокол за направените коментари и предложения по представените ИТИ-концепции на публичните консултации. Обобщаването и обработването им се извършва периодично от отговорните за съответните ИТИ-концепции експерти от Звеното за публични консултации.
• Стартиране на информационна кампания в медиите за получените ИТИ концепции– организиране на интервюта/ събития, изготвяне на публикации, включително и за социалните медии, публични/ виртуални срещи и дискусии.
• Провеждане на обществени консултации на ниво регион за планиране, както и на ниво област и/или община. Основният критерий при избора на подход за провеждане на консултациите се съобразява с критериите за подбор на концепции за ИТИ и дефинираните критерии и количествени измерители на обществената подкрепа.
• Обработване и обобщаване на резултатите от попълнените писмени и онлайн анкети, се извършва от всеки експерт, отговорен за съответната концепция. Обобщените коментари се изпращат, под формата на писмо до водещия партньор, с което им се дава право да преработят концепциите, при необходимост. Писмото се изготвя от координатора на Звеното за публични консултации в рамките на 5 работни дни от приключване на консултациите и се представя на секретаря за подпис. Комуникацията с водещия партньор се осъществява през ИСУН. Срокът за преработване на концепциите не може да бъде по-дълъг от 10 работни дни.
• В рамките на 3 работни дни след крайния срок за подаване на преработените от партньорствата концепции Звеното трябва да подготви обобщен доклад за проведените публични консултации, получените коментари и начина по който са отразени, както и оценка за публичната подкрепа по предварително определени критерии. Докладът се изпраща на Секретаря на РСР.

Обществените консултации за разглеждане и обсъждане на подадени концепции на потенциални български кандидати по програмите за трансгранично сътрудничество, ще се организират по сходна схема, като тук следва да се съобразят изискванията на обявлението за получаване на писма по съответната програма. При обществените консултации за ТГС не следва да се предвижда стъпка за събиране и обобщаване на предложения за промени в концепциите, които да се предадат на потенциалните български кандидати.

Наръчникът можете да намерите на страницата ни, в специалната рубрика Програмен период 2021 - 2027: https://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan