Прилагане на Закона за публичните предприятия в общините

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНИТЕ

Съгласно Закона за публичните предприятия /ЗПП/ определена категория търговски дружества бяха обявени за публични предприятия. Това са търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, търговските дружества, в които общината упражнява по друг начин доминиращо влияние и дъщерните дружества на посочените търговските дружества, ако чрез тях общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние. Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).
ЗПП урежда редица правомощия на органите на местното самоуправление и на публичните предприятия, а именно:
• определяне и публично оповестяване на общинската политика спрямо публичните предприятия;
• въвеждане на стандарти за добро корпоративно управление;
• оповестяване и осигуряване на прозрачност на дейността на публичните предприятия и на техните органи за управление.
Органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат съответно разпоредбите на глави Втора (”Принципи на упражняване на държавната собственост върху публични предприятия”), Пета (”Изисквания към органите за управление и контрол”), Шеста (”Счетоводство и одит”) и Седма (”Публично оповестяване”) от ЗПП. Органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат и разпоредбите на глава Осма “Общински публични предприятия” от ППЗПП.
Съществен нов елемент от правомощията на органите на местното самоуправление представляват законовите условия за структуриране на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия – изисквания към членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия, конкурсно начало при тяхното избиране и назначаване, задължително участие на независими членове в съветите на директорите и в надзорните съвети, както и минимален брой на независимите членове в съветите на директорите и в надзорните съвети за определена категория публични предприятия.
Съгласно §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗПП „членове на органи за управление и контрол" са членовете на надзорните съвети и управителните съвети в акционерните дружества с двустепенна структура, членовете на съветите на директорите в акционерните дружества с едностепенна структура, управителите и контрольорите в дружествата с ограничена отговорност.
С изменение на чл. 20, ал. 3 ЗПП /ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г/ се уреди, че не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище. Така формулирана забраната означава, че извън предвиденото изключение, лица, заемащи посочените длъжности в общински търговски дружества - публични предприятия, нямат право да работят по трудови правоотношения и в съответните публични предприятия.
Съгласно §3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПП /ДВ, бр. 96 от 2020 г., в сила от 10.11.2020 г/, в 16-месечен срок от влизането в сила на закона /12.10.2019 г./ съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията на ЗПП.
С оглед изложената правна уредба, препоръчваме на общинските съвети, кметовете на общини и общинските администрации да предприемат следното:
1. Преглед на действащите договори с управителите и изпълнителните членове на съветите на директорите и на управителните съвети на общинските търговски дружества - публични предприятия по смисъла на ЗПП с оглед забраната по чл. 20, ал. 3 ЗПП и последиците по чл. 24 ЗПП;
2. Привеждане в съответствие със ЗПП на наредбата по чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост в следните основни насоки:
- разработване и оповестяване на интернет страницата на общината на политиката за участието на общината в общинските публични предприятия, като се разясни съдържанието на общинската политика и се информира обществеността за целите, поставени пред общинските публични предприятия, и тяхното изпълнение;
- уреждане на прозрачна и справедлива процедура за номиниране на кандидати за органите на управление и контрол на общински публични предприятия, основана на качествата им;
- определяне и публично оповестяване на правила за провеждане на конкурси за избиране и назначаване на членовете на органите за управление и контрол при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия;
- определяне числеността, състава и правомощията на съветите на директори и на надзорните съвети в общинските публични предприятия, както и броя на независимите членове в тях, при спазване на Закона за публичните предприятия;
- съдържание на договорите за възлагане управлението и контрола на общинските публични предприятия;
- формиране възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на общинските публични предприятия и тяхната отговорност при неизпълнение на задълженията.
3. На база ЗПП, ППЗПП и актуализираната наредба по чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост, в срок до 12.02.2021 г. следва да се подготвят, проведат и приключат предвидените в ЗПП конкурси за избиране и назначаване на членовете на органите на управление и контрол на общинските търговски дружества-публични предприятия по смисъла на ЗПП.
Указания по прилагането на Закона за публичните предприятия дава Агенцията за публичните предприятия и контрол - §4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПП.