Приети са част от предложенията ни към ОП РЧР по REACT-EU

16.09.2020

195

 

В отговор на предложенията ни за подкрепа на общините по инициативата React-EU, по която страната ни очаква допълнителни около 650 млн. евро за адресиране на последиците от коронавируса https://www.namrb.org/bulletin/online/4111, с нарочно писмо Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) ни информира, че приема част от предложенията ни.

Министерството на труда и социалната политика, ще включи две от петте ни предложения, в пакета от мерки за финансиране от REACT-EU по ОП РЧР. Те са за:

  • Патронажни услуги за най-уязвимото население, вкл. и в контекста на безпрецедентните предизвикателства, свързани с COVID 19, както и за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги;
  • Подкрепа на ефективното и ефикасно реформиране и предоставяне на социалните услуги в условията на пандемия, вкл. чрез въвеждането на нови дигитални форми на социални услуги и тяхното управление.

Предвид ограниченото финансиране по REACT-EU, както министерството ни препоръчва, представителите на НСОРБ в Тематичната работна група по подготовката на Програмата за развитие на човешките ресурси за следващия програмен период 2021-2027, ще направят съответни постъпки за включване на част от идентифицираните от нас мерки за подкрепа на общините по REACT-EU, в обхвата на новата програма.

В писмото си, което може да видите на https://www.namrb.org/izpalnenie   Управляващият орган на ОП РЧР подчертава и, че НСОРБ е важен ключов партньор в планирането и изпълнението на политиките за борба с бедността и социалното изключване.