Приет е Националния план за водоснабдяване и канализация

01.04.2021

213

 

Национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация прие Министерският съвет https://www.mrrb.bg/bg/ministerskiyat-suvet-prie-nacionalniya-investicionen-plan-za-vodosnabdyavane-i-kanalizaciya/.  Планът е изготвен в изпълнение на заложеното изискване в рамките на тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г.

С Плана ще се постигне съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и на Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, както и за поддържане устойчивото функциониране на изградената ВиК инфраструктура в дългосрочен план.

В документа е направена индикативна оценка на инвестициите, които са необходими за постигане на съответствие с двете Директиви, като агломерациите и населените места, където следва да се насочат средствата са подредени по приоритет на база критерии. Посочени са и потенциалните източници на публично финансиране.