Приет е национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г.

25.06.2021

340

Правителството прие Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г. Планът е разработен в съответствие с чл. 28 и чл. 29 от Рамковата директива за отпадъците (РДО) и чл. 49 и чл. 50 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) като част от цялостната национална система за планиране.

Неговата основна стратегическа цел е подобряване прилагането на йерархията при управление на отпадъците от обществото и бизнеса, чрез намаляване на вредното въздействие на отпадъците и предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.  Изпълнението на мерките в Националния план за управление на отпадъците ще осигури достигане на националните цели, заложени като изисквания в европейското законодателство и ЗУО, именно през 2025 г. да се достигне до 55% от рециклирането на отпадъците от общо образуваните битови отпадъци и до 65 % за рециклиране и 10 % за депониране до 2035 г.

Приетият план има следните финансови измерения: общите предвидени средства са в размер на 1,428 млрд. лв. Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура за предварително третиране на отпадъците при депониране и третиране на биоразградимите отпадъци. Предвидени са средства за разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци. За доизграждане на регионални системи за управление на отпадъци – 260 млн. лв. За изграждане на инсталации за рециклиране на отпадъци чрез финансови инструменти – 40 млн. лв. За изграждане на нови и разширяване на съществуващи системи за разделно събиране на битови отпадъци – 145 млн. лв. За подготовка и изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци – 100 млн. лв. За изграждане на депа за битови отпадъци или допълнителни клетки – 174 млн. лв.

При разработване на плана са взети предвид и основните постановки за развитието на България с хоризонт към 2030 година - съобразен е с Националната програма за развитие (НПР 2030), Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024), Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030), Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. и др.

Окончателния вариант на стратегическия документ вече може да бъде намерен на интернет страницата на МОСВ , в раздел „Отпадъци“ и „Стратегически документи“ и на следния линк: https://www.moew.government.bg/.../%D0.../NPUO_2021-2028.pdf