Приеха се на второ четене  основните предложения на общините по Закона за въздуха

12.12.2018

366

Днес в Комисията по околната среда и водите към 44-то Народно събрание се проведе гласуване на второ четене на ЗИД на Закон за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ). На това важно заседание присъстваха изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и Десислава Стойкова - юрисконсулт в Сдружението.

В резултат на изразената категорична позиция на общините срещу въвеждането на норми, определящи кметовете на общините, като единствено отговорни за осигуряване на чистотата на въздуха, между първо и второ четене най-рестриктивните текстове на Законопроекта бяха подобрени.

Разписани са конкретни текстове за областите, за които ще бъдат отговорни кметовете на общините, МОСВ, РИОСВ, МВР и МТСИТ в зависимост от индивидуалните източници на замърсяване.

Предлага се санкциите за кметовете да бъдат налагани само и единствено, ако с действие или бездействие се стигне до неизпълнение на общински задължения и в резултат на тях няма намаление на регистрирания брой средно годишни превишавания. Във връзка с направено конкретно предложение от страна на изпълнителния директор на НСОРБ, по време на заседанието, тази разпоредба ще започне да се прилага след 2020 г., когато вече ще бъде приета и приложена новата Наредба определяща качеството на твърдите горива.

Също така се дават правомощия на кметовете на общини в техните Програми да посочват организациите, отговорни за изпълнението на мерките, както и да ограничават употребата на определени видове уреди за отопление.

Общините самостоятелно  ще могат да налагат санкции при явно нарушаване на чистотата на въздуха при извършване на строителни или ремонтни действия, като събраните глоби ще постъпват в бюджета на общината.

Не на последно място се очаква глобите, които се налагат по Закона за чистотата на атмосферния въздух да бъдат целево предоставяни на общини за финансиране на дейности, водещи до подобряване на неговото качество.

Предстои гласуване на Законопроекта на второ четене в пленарна зала. Сдружението ще информира своевременно общините след обнародването му в Държавен вестник.