Превозвачите могат да кандидатстват за държавна подкрепа

07.12.2021

274

 

Българските микро, малки, средни и големи предприятия, както и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа от 10:00 ч. на 10.12.2021 г. до 16:30 ч. на 23.12.2021 г. 

Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Реда за подаване, разглеждане и преценка и Насоките за кандидатстване, представени във формат Word, до 17.12.2021 г. на електронен адрес: stateaid@mtitc.government.bg. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МТИТС, както и в СУНИ, в срок до 5 дни от получаването им.

Подкрепа се предоставя на автобусните превозвачи, които притежават  лиценз за превоз на пътници, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19, които се използват за покриване на разходи, извършени след 01 февруари 2020 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа.

Бюджетът на схемата е 40 млн. лв.  Минималното подпомагане е 2 400 лв., а максималното може да достигне до 3. 5 млн. лв.

Допустими по схемата са кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон, както и кооперациите по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Търговския закон.

Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2020 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008):

- 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт;

- 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде.

Повече информация, на: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/276/dokumenti-red-za-podavane-razglezhdane-i-precenka-za-dopustimost-na-zayavleniyata-za-kandidatstvane-na-avtobusnite-prevozvachi-za-poluchavane-na-bezvuzmezdna-durzhavna-pomosht-0?fbclid=IwAR3blSl0va536UHhuQDShChJa22GUB7tSR6ijhrqJqw7OL4z8dTpCDJbPWk