Предварително обявяване на процедура образование и грижи в ранна детска възраст

02.06.2021

152

 

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., планира  обявяването на процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“ https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/predvaritelno-obyavyavane-na-proczedura-za-podbor-na-proektni-predlozheniya-%E2%80%9Eobrazovanie-i-grizhi-v-ranna-detska-vzrast%E2%80%9C.

Очаква се обявяване на процедурата през м. юни, с краен срок за подаване на проектни предложения м. септември.

Общата цел на предстоящата процедура е да допринесе за повишаване на качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие, чрез подкрепа за създаването на център/комплекс от услуги (хъб) от функционални услуги за деца от уязвими групи, включително от ромски общности.

Общият предвиден бюджет е 6 029 412 евро. Бюджетът на всеки отделен проект ще може да бъде от 200 000 евро до 500 000 евро, като  няма да има изискване за съфинансиране от страна на кандидатите.

Допустими кандидати ще са общини, с най-малко три социално изолирани общности, с не по-малко от 300 деца на възраст 0-6 години. Приоритет ще имат общините в необлагодетелствани райони с процент на ромското население над 5%. Проектите ще могат да се изпълняват в партньорство с други общини. Всяка община ще може да участва (като кандидат или партньор) само в едно проектно предложение.

Важно условие ще е проектът  да се изпълнява в партньорство с българска неправителствена организация, която работи в сферата на ромското социално включване, ранните детски грижи, образованието и/или социалните дейности.

Кандидатите ще могат да получат съдействие при подготовката на проектните си предложения от страна на НСОРБ, по проект GALOP финансиран с безвъзмездна помощ от ЕИП.

Проектните дейности ще следва да обхващат:

  • мерки за образователни дейности в ранна детска възраст, дейности, свързани с ранното детско развитие и с грижи;
  • дейности за социално включване;
  • мерки за ангажиране и активиране на родителите;
  • насърчаване на участието на семействата, общините, неправителствените организации и съответните местни заинтересовани страни;
  • разработване и доставка на дидактически материали;

 

Допустими ще са дейности по ремонт на помещения, които ще се ползват за целите на проектите, доставка на обзавеждане и оборудване, дейности по управление и обмяна на опит и добри практики с организации от България и от страните-донори.

На 10.06.2021 г., Програмният оператор ще проведе информационен ден във връзка с предстоящото публикуване на поканата за подбор на проектни предложения.