Предстоящо заседание на КН на ПРСР

09.12.2020

171


На 22 декември ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
В дневния ред на заседанието, ще бъде представена информация за напредъка в изпълнението на ПРСР.
Ще се обсъдят и изменения в мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и 14„Хуманно отношение към животните“.
Ще бъде дискутирано и предложение за обявяване на приеми на проектни предложения през 2021 г. със средства от инструмента „Следващо поколение ЕС“ по Плана за възстановяване на ЕС и от бюджета за „преходния“ период 2021-2022 г.