Предстоящо заседание на КН на ОПРР

02.12.2021

98

 

На 2 декември ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР).  В рамките му ще се дискутира подход за пренасочване на ресурс от финансовия инструмент по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ към финансовия инструмент по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Ще се дискутира и бъдеща промяна на бюджета на Програмата, свързана с прехвърляне на спестен ресурс от Приоритетни Оси 3, 5, 6 и 8 към  Ос 2, за финансиране на проектни предложения от резервния списък по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“.

Неангажираният ресурс по ПО 6 в частта финансов инструмент е 78.1 млн. лв., като се предлага тези средства да бъдат прехвърлени към заемния лимит по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за кредитиране на проекти в направленията „градско развитие“ и „зони с потенциал за икономическо развитие“.

В рамките на заседанието на КН, ще бъде представена и актуална информация за напредъка по подготовката на Програмата за развитие на регионите 2021-2027.

При проблеми в реализацията на общинските проекти по ОПРР, както и при наличието на други въпроси, които представителя на НСОРБ да постави на заседанието на Комитета, очакваме да ни информирате до 30-ти ноември на: namrb@namrb.org