Предстоящо заседание на КН на ОПДУ

18.11.2020

57

На 24 ноември ще се проведе онлайн заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Добро управление“ (ОПДУ), в който титулярен представител на НСОРБ е Дилян Млъзев, кмет на община Елена.
В дневния му ред, са включени за обсъждане и одобряване проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПДУ за 2021 г., както и критерии за подбор по процедура за повишаване на експертния капацитет на служителите на МВР. Ще се разгледа и напредъка по цялостната реализация на програмата.


Планираното за 2021 г.:
Намеренията са, следващата година да се обявят за кандидатстване общо 6 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на стойност над 33 млн. лв. Сред планираните процедури е и схема за осигуряване функционирането на националната мрежа от Областните информационни центрове (ОИЦ). Кандидати по същата ще са общините- областни центрове с функциониращи ОИЦ. Бюджетът за продължаване на дейността им, е 6 млн. лв. Дейностите обект на подкрепа, ще са: осигуряване на ефективна работна среда и условия на труд на служителите на ОИЦ; разработване и/или разпространение на информационни материали (печатни, аудио-визуални и електронни); организиране, провеждане и участие в публични информационни събития/ кампании (информационни събития, семинари, конференции, изложения, срещи и др. ) и работа с медии. Процедурата се планира да бъде обявена през 4-то тримесечие на 2021 г., със срок за кандидатстване 60 дни след обявяването й.