Предстоящо заседание на КН на ОПДУ

27.04.2022

167

На 12 май 2022 г. ще се проведе онлайн заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ). 

В дневния ред на заседанието, е включено одобряване на: Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ за 2021 г., критерии за подбор на нови операции; критерии за изменение на съществуващи операции и изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. Ще се представи и изпълнението на програмата, както и анализ на риска от загубата на средства по същата.

Сред предложените за одобряване нови критерии за подбор на операции е включена и процедура „Специализирани обучения за дигитална трансформация и зелен преход в общините“, с конкретни бенефициенти общините.

Допустима за подкрепа дейност по процедурата е участие на общински служители в обучения за дигитална трансформация и/ или зелен преход на територията на Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз. Бюджетът на процедурата е 10 млн. лв., като за 3-те големи общини (Варна, Пловдив и Столична) е предвидена подкрепа от 200 хил. лв. на проект, за общините областни центрове от по 150 хил. лв. за проект и по 100 хил. лв. за проект за останалите общини. Срокът за реализацията на проектите е 10 месечен, като обявяването на покана за кандидатстване по процедурата се предвижда за второто тримесечие на годината с 2 месечен срок за депозиране на проектни предложения. Предвижда се по процедурата да се обучат около 2 хил. общински служители.