Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение по Програмите за периода 2014-2020

15.11.2021

88

 

В периода 23-26 ноември, ще се проведат три от есенните заседания на Комитетите за наблюдение по Програмите от програмен период 2014-2020.

На 23 ноември, ще заседава Съвместният комитет за наблюдение по Програма Интеррег-ИПА България- Северна Македония 2014-2020. На заседанието на Комитета, в който ни представлява кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, ще бъде представен напредъка в изпълнението на Програмата, както и подготовката на бъдещата за програмен период 2021-2027. За одобрение от Комитета, ще се дискутира предложение за изменение на допустимостта на разходите за техническа помощ.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма Развитие на човешкире ресурси”, в който очакваме да участва Георги Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на община Карнобат, ще заседава на 25-ти ноември. Членовете на Комитета ще разгледат напредъка в изпълнението на Програмата, ще се обсъдят и резултатите от оценката на мерките за насърчаване на социалната икономика и мерките за подкрепа на безработни и неактивни лица, финансирани от ОПРЧР 2007-2013 и ОПРЧР 2014-2020. Ще бъде представен и напредъка в подготовката на бъдещата Програма за периода 2021-2027.

 

По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ), заседанието на Комитета за наблюдение, ще е двудневно- в периода 25-26 ноември. За участие във форума, очакваме потвърждение от Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица. Съгласно дневния ред, на заседанието ще се представи информация за изпълнението на ОПТТИ.  Членовете на комитета ще разгледат детайлно напредъка в реализацията на големите проекти по ОПТТИ в железопътния и пътния сектор, и речния и морски транспорт, както и изпълнението на проекта за разширение на Софийското метро. Ще се дискутира и подготовката на Програмата за транспортна свързаност за периода 2021-2027.

 

При проблеми в реализацията на общински проекти по Програмите, както и при наличието на други въпроси, които представителите на НСОРБ да поставят на заседанията на Комитетите, очакваме да ни информирате до 18 ноември на: namrb@namrb.org