Предстоящи заседания на КН по Програмите по вътрешните граници на ЕС

29.11.2021

146

 

В периода 10-16 декември, ще се проведат есенните заседания на Съвместните Комитети за наблюдение по Програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС за периода 2014-2020.

На 10-ти декември, ще заседава Съвместният комитет за наблюдение по Програма Интеррег V-A Гърция- България 2014-2020. На заседанието на Комитета, в който НСОРБ се представлява от кмета на община Рудозем, Румен Пехливанов, ще бъде представен напредъка в изпълнението на Програмата. Ще се дискутират и Годишния план за 2022 г. за комуникация на Програмата, както и подготовката на бъдещата такава за периода 2021-2027.

 

Комитетът за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния- България 2014-2020, в който НСОРБ се представлява от Пенчо Милков, кмет на община Русе, ще заседава на 16-ти декември. Членовете на Комитета ще разгледат напредъка в изпълнението на Програмата и този по подготовката на бъдещата такава за периода 2021-2027. Ще се дискутират и Годишния план за 2022 г. за комуникация на Програмата, както и подкрепата й за прилагането на подхода на интегрираното териториално развитие за периода 2021-2027. Ще се представят и заключенията от Доклад на ЕК за сътрудничеството по Интеррег.

При проблеми в реализацията на общински проекти по Програмите, както и при наличието на други въпроси, които представителите на НСОРБ да поставят на заседанията на Комитетите, очакваме да ни информирате до 8 декември на: namrb@namrb.org