Предстоящи промени в Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.

27.04.2021

99

Предстоящи промени в Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

В НСОРБ постъпи писмо от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което уведомява НСОРБ и ДНСК, че във връзка с постъпили становища от проектанти, инвеститори и възложители за недостатъчен срок за запознаване с изискванията на новата Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. и безпроблемното ѝ прилагане спрямо започнати процедури по изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти, от МРРБ е изготвен проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Предложено е създаване на нов §7 в ПЗР на Наредбата, който урежда възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г. да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган в 45 – дневен срок от влизане в сила на новата наредба за допълнение. Предвидено е в този случай да се прилагат разпоредбите на Наредба № 4 от 2009 г. в производството по одобряване на проектите.

В писмото от МРРБ е отправена молба за уведомяване на общините за предвижданото допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. с оглед осигуряване на безпроблемното му прилагане.

С Проекта на наредба и мотивите към него можете да се запознаете на https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6042

Пълният текст на писмото от МРРБ можете да откриете под текста.

Документи

ДатаФайл
27.04.2021 Писмо МРРБ