Предстоящи изменения в Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост

08.08.2019

343

Към Министерство на земеделието, храните и горите е сформирана междуведомствена работна група за подготовка на предложения за изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на  дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата).

НСОРБ е член на междуведомствената работна група, с двама представители. Съгласно правилата за работа до 20 август е определен срок за представяне на конкретни предложения да изменения и допълнения на Наредбата.

За подготовка на общо становище на НСОРБ, ще очакваме Вашите конкретни бележки и предложения за подобряване на текстовете на Наредбата на e-mail: namrb@namrb.org до края на работния ден на 19 август 2019 г. (понеделник).