Предстои старт на интензивната работа на РСР

10.02.2021

281

На 10 февруари, по инициатива на НСОРБ се проведе работна среща с ръководителите на секретариатите на шестте Регионални съвета за развитие (РСР) и екипа на МРРБ, ангажиран с дейността им. На  срещата се обсъди бъдещата съвместна работа в контекста на изменения Закон за регионалното развитие, предвиждащ съществена роля на РСР при одобряването на интегрирани концепции с проекти съфинансирани от европейските фондове за програмен период 2021-2027.

В оперативен порядък се дискутираха вижданията за технологията на организацията на дейността на Регионалните съвети, които ще бъдат ангажирани със значителен обем отговорни и нови за тях задачи. Очаква се през м.март да приключат екологичните оценки на Интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на 6-те района, като през м. април Съветите на свои заседания ще обсъдят и одобрят същите.

  

 

Постигнаха се договорености за унифициране на правилата за провеждане на писмени процедури на Съветите, както и на механизмите, по които ще бъдат предоставяни писма за подкрепа на българските партньори в трансгранични проекти по външните и вътрешните граници на ЕС. Предстои и съвместно да се регламентира процедурата по определянето на представители на РСР в Комитетите за наблюдение на европейските програми и Тематичните работни групи, които подготвят новите стратегически документи, както и въвеждането на изисквания към тях за периодично информиране на РСР за дейността им в Комитетите и групите.

РСР ще бъдат подпомагани и от експертни структури, ангажирани с подкрепа за осъществяване на партньорства, провеждане на обществени консултации и запознаване на обществеността с интегрирания териториален подход и приоритетите, заложени в конкретната ИТСР. Важна роля в изпълнението на тази функция ще имат и Областните информационни центрове. Предстои да бъде изяснена визията на МРРБ относно ангажираността на РСР по Териториалните планове за Фонда за справедлив преход. За своевременното стартиране на прилагането на териториалните подходи по Програмата за развитие на регионите за програмен период 2021-2027 и по преходния период по Общата селскостопанска политика по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, през м. септември се планира публикуването на покана за набиране на концепции с интегрирани проекти.

    

 

НСОРБ ще съдейства за идентифициране на теми, по които МРРБ да проведе специализирани обучения за членовете на РСР. Сдружението чрез представителите си във всеки от Регионалните съвети, ще продължи да подпомага дейността на представителите в Съветите от квотата на общините.