Финансова подкрепа на общините от ДАБДП за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура - одит за пътна безопасност

04.10.2021

166

 

От Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ напомнят, че на европейско ниво, Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управление на безопасността на пътната инфраструктура (Директива (ЕС) 2019/1936) въвежда процедури за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

На национално ниво, с цел транспониране на директивата в българското законодателство, Република България, предвиди съответните нормативни изменения и допълнения в Закона за пътищата. В „Държавен вестник“ бр. 23 от 19.03.2021 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП), с който в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936.

Съгласно приетите промени по отношение на процедурата одит за пътна безопасност се предвижда изпълнението на нова за общините функция. Също така съгласно чл. 19б, ал. 1, т. 5 от ЗП е регламентирано правомощието на ДАБДП да подпомага изпълнението на процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура.

В тази връзка ДАБДП обезпечи възможност за целево финансово подпомагане на тази нова за общините дейност. Като част от подкрепата, която ДАБДП се стреми да оказва на българските общини, са предвидени средства за извършване на одит за пътна безопасност. Бюджетните средства, в общ размер на 100 000 лв., са предназначени за разходване от общините в Република България чрез подаване на заявления за финансова подкрепа пред ДАБДП.

Правилата за предоставяне на финансова подкрепа на общините от ДАБДП за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура - одит за пътна безопасност и приложенията към тях можете да видите и изтеглите от раздела ни "В помощ на общините": https://www.namrb.org/predostaviane-na-finansova-podkrepa-na-obshtchinite-ot-dabdp-za-izpalnenie-na-procedura-za-upravlenie-na-bezopasnostta-na-patnata-infrastruktura-odit-za-patna-bezopasnost

Заявленията за финансиране могат да се подават в срок до 22 октомври 2021 г.