Предлага се удължаване на срока за депозиране на проекти за културна инфраструктура по ОПРР

11.12.2020

129


На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6401  са публикувани изменени Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР).
Променяната включва изменение на крайния срок за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития - от 31 декември 2020 г. на 28 февруари 2021 г.
Предложения и коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 18.12.2020 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg