Повторна проверка на обществени поръчки по ОПОС

20.01.2022

161

 

Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), уведомява че стартира незабавни действия по повторни проверки за законосъобразност на сключени договори на стойност над 1 млн. лв. без ДДС,  по които има верифицирани разходи  в периода 1.07.2021 г. - 31.12.2021 г. https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/9163

Проверките са във връзка с одит на операциите, извършен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС), на декларираните разходи през периода 1.07.2020 г. - 30.06.2021 г. Одитният орган е изискал от УО да предприеме незабавни действия, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата за осма счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

Съобразно указанията на ИА ОСЕС, УО на ОПОС е разработил контролен лист, в обхвата на който са включени  най-често допусканите нарушения, констатирани в одита на операциите, изразени в ограничителни изисквания към участниците и незаконосъобразна методика за оценка на офертите. Целта му е да се установи законосъобразното провеждане на процедурите или да се идентифицират отклонения от същото, в т.ч. такива представляващи нередности. 

При определяне обхвата на контрол, УО информира, че се е ръководил от представения анализ от Одитния орган на често допускани грешки в извършения одит от ИА ОСЕС в периода 01.07.2020 г. - 30.06.2021 г., който също е публикуван на https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/9163