Резултати от консултациите между УС на НСОРБ и МФ по Бюджет` 2021 и публикуван Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

22.10.2020

618

На 21 октомври Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

В резултат на целогодишната работа на Управителния съвет на НСОРБ и екипа на Сдружението с Министерство на финансите и секторните министерства, средствата за общините в публикувания проект на ЗДБРБ за 2021 предвижда увеличение с общо 679 млн. лв. Това е най-високият ръст на държавните трансфери към общинските бюджети за последните дванадесет години, след световната икономическа и финансова криза през 2007-2008 г.

Ключов етап от работата на НСОРБ по Бюджет`2021 бяха консултациите на УС на НСОРБ с Министъра на финансите по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, съгласно чл. 77 от Закона за публичните финанси, проведени на 15 октомври 2020 г.  НСОРБ успя да постигне следните договорености с министъра на финансите, които са отразени и в проекта н ЗДБРБ за 2021 г.:

  • В дейност „Общинска администрация“, функция „Общи държавни служби“- увеличение спрямо ЗДБРБ за 2020 г. със 78,4 млн. лв. В тази сума се включва ресурса за възнаграждения на кметските наместници в размер на 26,3 млн. лв., а също така е осигурен допълнителен ръст на възнагражденията на общинска администрация средно до 26% и до 18% на ресурса за кметове и кметски наместници във връзка с увеличението на минималната работна заплата.
  • Във функция „Образование“ традиционно е заложен най-високият ръст - 383,7 млн. лв.;
  • Във функция „Здравеопазване“ – увеличението е от 39,9 млн. лв., като сумата осигурява увеличение със 17,8% над достигнатите нива с предоставените допълнителни средства през месец август 2020 г.
  • Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са предвидени 131, 2 млн. лв., oт които по настояване на НСОРБ и общините, през 2021 г. е предвидена нова делегирана дейност „Асистентска подкрепа“, за която са разчетени 79,7 млн. лв. с цел подкрепа на изключените от Закона за личната помощ и национални програми възрастни хора и други лица с увреждания. С останалата сума на увеличението се осигурява допълнителен ръст от 12,5% над достигнатите нива с предоставените средства през месец август 2020 г.
  • Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – ръст с 15,1 млн. лв.

Като положителен резултат от преговорите на УС на НСОРБ с министъра на финансите можем да отчетем предвиденото в ЗДБРБ за 2021 г. общо увеличение на държавните трансфери за местни дейности с 55 млн. лв., както следва:

  • Обща изравнителна субсидия - увеличена с още 10 млн. лв., над първоначално предвидените по разчети на МФ 15 млн. лв. ръст. В проекта на ЗДБРБ, за сметка на тези увеличения са предвидени допълнителни трансфери и за общините с население до 30 000 жители, които нямат достъп до обща изравнителна субсидия за 2021 г. и при които е отчетено намаление на приходите.
  • Целева субсидия за капиталови разходи - увеличена с допълнителни 5 млн. лв., над първоначално предвидените 20 млн. лв.;
  • Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - общ ръст от 5 млн. лв.

УС договори с министъра на финансите и осигуряване на допълнителни трансфери от централния бюджет за общинските бюджети за компенсиране на разходите по преодоляване на негативното въздействие на кризата КОВИД’19. За целта през 2020 г. от централния бюджет ще бъдат предоставени допълнително 15 млн. лв. за общините. През 2021 г. средствата за възстановяване на разходите на общините във връзка с пандемията ще бъдат в размер на 30 млн. лв.

Все още остава нипроменен механизма за разпределение на изравнителната субсидия, а именно да се включат и нови компоненти за подкрепа на общините с цел осигуряването на ресурс за „догонване“ ръста на минималната работна заплата в местните дейности. Така и през 2021 година ще има общини с нулев ръст на изравнителната субсидия, както и такива изцяло без нея. Този недостатък на изравнителния механизъм НСОРБ ще предложи да бъде отстранен на етапа на общественото обсъждане на Законопроекта.

С разчетите за Вашата община, както и с пълния текст на проекта на ЗДБРБ за 2021 г. можете да се запознаете от публикуваните на интернет страницата на Министерство на финансите проекти на:

  • Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
  • Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021–2023 г.

Проектите на актове могат да бъдат изтеглени от тук: https://www.minfin.bg/bg/legislation1/307 .

С проекта на РМС за стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г. можете да се запознаете от тук: https://www.minfin.bg/bg/legislation9 .

 

Предложения, коментари и становища по цитираните проекти на документи могат да бъдат изпращани в срок до 14,00 ч. на 23 октомври 2020 г. (петък) на e-mail: pozicia@namrb.org.