Постоянната ни комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост обсъди основните предизвикателства през 2022 г.

03.12.2021

170

 

Над 70 представители на общини взеха участие в открито онлайн заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПК МФБОС), което се проведе на 29 ноември.

„Предстои много сериозна година с оглед на това, че се очаква за първи път от много години държавният бюджет да не е приет преди края на предходната календарна година и това ще отмести нашите бюджетни процедури. Очертава се много голяма вероятност през януари догодина да работим на база 2021 г. което в някои области на бюджета може да създаде напрежение. От друга страна, нов правителство и парламент, което е предпоставка за нови възможности особено от гледна точка на за разговори за децентрализация, допълнителни приходи“, каза при откриване на заседанието Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община и председател на комисията

Убедена съм, че и с това ще се справим, каза изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. „Темата за децентрализацията пак стана актуална в коалиционните преговори и ще ви представим няколко модела, върху които смятаме да работим в сдружението, за да кажете дали са в правилната посока. Много разговори трябва да има вътре в организацията, защото промяната няма да бъде еднозначна за всички и не всички ще бъдат печеливши. Ние ще сме готови с цифри, разчети и данни, за да не изпуснем доброто желание и ентусиазъм, които се демонстрират в коалиционните преговори“, каза още тя. Комисията започна с обсъждането на актуализираните предложения на Сдружението за рамката на бюджета за 2022 г. Предизвикателствата през следващата 2022 г. в частта за трансферите за местни дейности с акцент върху общата изравнителна субсидия бяха представени от Надя Каратова, заместник-кмет на община Кюстендил и заместник-председател на ПК МФБОС.

 

Предложенията за стандартите за делегираните от държавата дейности по секторни политики представи Даниела Ушатова, ръководител екип в НСОРБ и секретар на Комисията.

В дневния ред на заседанието беше предвидена и специална точка за обсъждане на въпросите и практиките на общините, свързани с одобрените с ПМС № 326/12.10.2021 г. допълнителни трансфери. Дискусията беше водена от Мариян Маринов, директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в община Велико Търново и заместник-председател на ПК МФБОС. По темата се включиха и представители на Министерство на финансите. Те потвърдиха, че с указанията им е осигурена гъвкавост за общините, а със създадената допълнителна справка – условия за по-лесна проследимост при последващи одити и проверки. По настояване на НСОРБ, за следващата година ще бъде разписана специална разпоредба, осигуряваща възможност за разходване на преходния остатък от този допълнителен трансфер и през следващата година.

В рамките на дискусията участниците обсъдиха с МФ и начина на попълване на новите разчети, които общините трябваше да предоставят до 30 ноември за необходимите средства за персонал за кметовете на общини, кметските наместници и служителите в делегирана от държавата дейност „Общинската администрация“ за 2022 г.

Заседанието продължи с дискутиране на откритите въпроси по финансирането на обществения превоз на пътници. Резултатите от проучването на НСОРБ относно субсидиите и компенсациите в обществения транспорт представи Мария Йозова, заместник-кмет в община Габрово и заместник-председател на Комисията.

Традиционно предоставяният ресурс за обществен превоз на пътници е общо 157,7 млн.лв. за 2021 г., съгласно ЗАП и ЗДБРБ за 2021 г., за:

 • Вътрешноградски – 48,9 млн. лв., вкл. 11 млн. лв. СО
 • Междуселищни – 8,4 млн. лв.
 • Компенсации деца, учащи и пенсионери – 37,6 млн. лв.
 • По чл. 283 от ЗПУО и за служители – 46+16,8 млн.лв.

Извън него, през тази година за сектора беше предоставен извънреден ресурс от държавния бюджет в размер на 110  млн. лв. и още до 15 млн.лв. от допълнително предоставените с актуализацията на ЗДБРБ 100 млн. лв. за общините, както следва:

 • Допълнителни 40 млн. лв, съгласно чл. 111 от ЗДБРБ за подпомагане на автобусните превозвачи с лиценз (неразпределени)
 • ОПИК – схема BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19» за 30 млн. лв. – БФП от 3 000 лв. и 450 000 лв., и не повече от 8 % от оборота на предприятието-кандидат (ок. 3700 МСП).
 • ОПРЧР схеми за заетост – BG05M9OP001-1.104-001 „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ – 290 лв. на заето лице, ок. 40 млн. лв. – 3424 предприятия за 47,7 заети лица за средно 7,2 месечна заетост
 • До 15 млн. лв. от ресурса за общините, без това да е предвидено в актуал.на ЗДБРБ (15% от 100 млн. лв.).

В същото време се отчита сериозна група общини, при които се формира недостиг на ресурс за обществения превоз на пътници.

 

Според проучването на НСОРБ сред общините, е необходимо преосмисляне на базата за определяне на субсидиите и компенсациите, тъй като по места има допълнителни специфики. Факт е че между 24,2 – 26,7 от участвалите в проучването общини нямат обществен транспорт, а 57% нямат градски обществен транспорт. 52,6% не получават средства за субсидиране на междуселищни линии. По тази причина най-належащи са промените при субсидиите, както и увеличението на стойността на компенсацията за картите за пътуване при отчитане интензитета на пътуване.

Членовете на комисията обсъдиха и следващите стъпки за осигуряване на адекватно финансиране на обществения превоз на пътници, както следва:

 • Нормативна разпоредба, осигуряваща правомощие на общините да извършват вътрешни компенсирани промени в края на годината между предоставените средства за субсидии и компенсации с цел финансиране на установения недостиг (например допълнение в част пета и чл. 73 от Наредбата) – подкрепено от 45%;
 • Задължение на МТИТС и МФ с актуализираното разпределение на средствата за четвъртото тримесечие да извършват вътрешни компенсирани промени между компенсации и субсидии - 27%.
 • Нормативна разпоредба, позволяваща разходване на средствата, отпуснати за последно тримесечие на съответната година да се разходват до 20 декември на следващата (т.е. в ПМС за изпълнение на ДБРБ да не се определя друг - значително по-къс срок) - 19%.

Комисията се обедини и около други предложения за усъвършенстване на нормативната уредба.

Стефан Кирчев, директор на дирекция „Финансови дейности“ в община Свищов и заместник-председател на Комисията, представи предложенията на Сдружението за нормативни промени в ЗДБРБ за следващата 2022 г., Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците и Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. Участниците обсъдиха и конкретните предложения на община Свищов за промени в средносрочен план:

 • Увеличаване прага на същественост по ДДС № 20/2004 г.;
 • Актуализиране модела за определяне на данъчните оценки на недвижимите имоти с цел доближаването им до реалните пазарни цени;
 • Минимизиране на ограниченията и забраните при финансирането и финансовото управление от страна на общините на делегираните от държавата дейности;
 • Свободно разпореждане на ОбС с неусвоените преходни остатъци в ДДД, налични към 31.12. за две поредни бюджетни години.

В духа на разговорите на политическо ниво за предоставяне на 1/5 от ДДФБ и на част от корпоративните данъци на общините, участниците в заседанието стартираха и поредицата от дискусии за моделите за това. Видно от данните, предоставени от НАЛАС, е, че само България и Косово нямат подобен приходоизточник.

  

 ДържаваМестните власти получават % от ДДФЛ Процент Допълнителни уточнения
Хърватия74%плюс до 6%, ако местната власт изпълнява децентрализирани функции
КосовоX- 
Република Сръбска, БиХ25% 25% от общо събраните приходи се връщат към общините и градовете.
Молдова100%50%(села, комуни, градове),(градове, общини областни центрове).
ТурцияНе определенОбщините получават процент от общата сума на държавните приходи, които включват и ДДФЛ.
БългарияX 
Словения54%Определят се по формула с натурални показатели и коефициенти.
Албания2%Фиксиран процент.
Румъния65%В зависимост от територията на която работи платеца на подоходния данък.
Сърбия40,2%ДДФЛ се състои от няколко данъка, като с най-голямо значение е данъка върху заплатите (общините събират 74% от него).