Постоянната комисия по местно самоуправление ще провежда заседанията си открити за всички общини

29.04.2021

72

Представители на 81 общини взеха участие в откритото заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ. 27 кметове и заместник-кметове се включиха във форума, който се проведе в онлайн режим. Сред акцентите в дневния ред на заседанието бяха  предизвикателствата пред общините за привличане на инвеститори, взаимодействието с Българската агенция за инвестиции и възможностите за подкрепа от страна на Министерството на културата за дейности, свързани с опазване на културното наследство и популяризиране на туристическия потенциал.

Председателят на Постоянната комисия Владимир Георгиев - кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ, подчерта при откриването на заседанието, че важността на обсъжданите в теми, свързани с общата рамка на общинското икономическо развитие, провокира широк интерес и затова Комисията планира и в бъдеще да провежда своите работни сесии в открит формат, което дава възможност на повече представители на местната власт да  се включат в обсъжданията. Той очерта напредъка по една от ключовите теми в дейността на НСОРБ – развитието на процесите по децентрализация. Създадената със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Работна група вече е готова с проекта за актуализация на Стратегията за децентрализация, подготвена е и новата програма за действие. Владимир Георгиев изрази надежда, че независимо от конфигурациите в управлението, процесът ще продължи да се развива. Председателят на Комисията информира участниците в заседанието и за проведената мониторингова мисия на Съвета на Европа по прилагането на Европейската харта за местно самоуправление. Докладът от проверката вече е изготвен и предстои неговото гласуване от Комитета по мониторинг на СЕ.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева благодари на представителите на общините за активността през нелеката 2020 г. и запозна участниците в заседанието с проведените консултации в Народното събрание по Плана за възстановяване и устойчивост, който с решение на МС предстои да бъде представен за предварителна оценка от ЕК.

  

Като едно от най-сериозните предизвикателства пред общините в новия програмен период се очертава формирането на политики, стимулиращи местното икономическо развитие и партньорството с бизнеса. Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Десислава Трифонова представи дейността на Агенцията и възможностите за взаимодействие с общините, които са главен партньор на локално ниво за всеки български и чуждестранен предприемач.

Още в началото на месец май БАИ стартира серия уебинари, ориентирани към различни аспекти на местното икономическо развитие и покани общините активно да се включат в обученията.

БАИ е специализиран орган, подпомагащ дейността на Министъра на икономиката за привличане на инвестиции, както чуждестранни, така и от националния бизнес. Агенцията пряко се ангажира с подкрепа за реализиране на техните проекти на територията на страната, като за целта е разработена система от стимули. В този процес активна роля играят и местните администрации. Десислава Трифонова представи възможностите, които имат общините, за насърчаване на инвестиционния процес на своя територия. Сред тях са намаляване на сроковете по административни процедури, предоставяне на индивидуално обслужване на потенциални инвеститори, финансиране на техническа инфраструктура и др. Само за 2020 г. са сертифицирани инвестиции за над 1 млрд. лв.

 

За съжаление делът на сертифицираните от страна на общините инвестиции е нисък – едва 10 проекта, като 2 от тях са в община Мездра.

Екипът на БАИ е готов да съдейства на всяка община, която се обърне към агенцията, за планирането на ефективен пакет от мерки за привличане на инвеститори. Г-жа Трифонова представи и основните изисквания към разработване на успешен инвестиционен профил на община, съобразен с потребностите на предприемачите, които проявяват интерес към започване на производство у нас.

Активната роля и успешното взаимодействие на НСОРБ с Министерството на културата открои заместник-министър Амелия Гешева, която заедно с екип от експерти от културното ведомство, представи основните инструменти за финансиране на дейности в областта на опазване на културното наследство, развитие на туризма и на културните дейности в общините.

Като важен резултат от съвместните усилия пред изминалия период тя открои напредъка по съгласуване на Общите устройствени планове на общините. 162 проекта вече са одобрени от НИНКН, а над 132 са на различен етап от съгласуването. Обособяването на регионалните структури на Института ще даде възможност значително да бъде динамизирана неговата работа и да бъдат съкратени много от сроковете, които в момента са проблем за местните администрации.

Заместник-министър Гешева изрази специална благодарност на кметовете и експерти от общините, които участваха в работните групи, създадени със заповед на Министъра на културата, за подготовка на проектите, които са включени в Плана за възстановяване и устойчивост. Над 67 млн. лв. са обособени за дигитализация на фондовете на музеи, галерии и библиотеки, като в рамките на проекта ще бъдат разработени единни стандарти, методология и държавна платформа за дигитално представяне на произведения и артефакти. В 28 регионални хъба ще бъде съсредоточена дейността по цифровизация, която е фундаментална по отношение на използването на съвременните технологии за популяризиране на регионите и стимулиране на туризма.

97 млн. лв. са заложени в проекта „Култура и творчески индустрии“, който обхваща значителни законови реформи, промяна в статута на Националния фонд „Култура“ и създаване на нов механизъм за функциониране на общинските фондове и програми за култура. В модула „Ново поколение местни политики за култура“ са предвидени 20 млн. лв. безвъзмездна помощ за съществуващите общински програми и фондове „Култура“ и още 10 млн. лв. за подкрепа на общини, които тепърва създават подобни инструменти. Заложени са средства и за обучителни програми за изграждане на нови управленски практики в администрирането на културните процеси и развитие на културен мениджмънт. Заместник-министърът подчерта, че подобен тип проект с разгърнат комплекс от дейности, обхват и ефект не е имало досега в историята на Министерството на културата. Подобни проекти на работно ниво са представили в Плановете си  за възстановяване само Франция, Италия и България.

Амелия Гешева препоръча на общините да поддържат активната комуникация с Министерството на културата, за която съдейства и НСОРБ и да работят по-активно в партньорство за създаване на интегрирани туристически, логически обвързани проекти. През новия програмен период предстои с европейски средства да бъде финансирано разработването на плановете за управление на културното наследство, които при смислена подготовка могат да се превърнат в солиден инструмент за устойчиво развитие на туризма и културните индустрии.

Секретарят на община Плевен Паулина Кирова представи комплекс от инициативи за популяризиране на туризма в региона, реализирани успешно през трудната 2020 г.

Общината поддържа активна комуникация с българските общности зад граница и именно като жест към сънародниците в чужбина по повод Националния празник общината финансира разработването на поредица от виртуални турове в един от емблематичните туристически обекти Панорамата „Плевенска епопея 1877“. Само в периода 28 февруари  - 28 март 2021 г. са проведени  13  бр. виртуални посещения на музейната експозиция с около 1300 участници. Благодарение на инициативата възпитаниците на 13 български училища от 6 държави  в Европа и Африка имат възможност да преживеят вълнуващия разказ за Плевенската епопея.

Съвместно с партньорите от съседна Румъния общината разработва нов туристически трансграничен маршрут, който свързва мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну Мъгуреле”. Общината изцяло пое грижата за възстановяване и опазване и на парковата рекреационна зона от Защитена местност „Кайлъка“, след като управлението й бе прехвърлено от Министерски съвет. Постигнатият интензитет на туристически посещения стимулира общината да разкрие и нов туристически информационен център, разположен в самото сърце на Плевен.

Експерти от екипа на НСОРБ започнаха членовете на Комисията с възможностите за подкрепа на общините по линия на Европейските фондове в програмния период 2021 – 2027 г. както и с възможностите за ползване на безвъзмездна подкрепа от страна на НСОРБ.

Един от акцентите в работата на постоянната комисия за местно самоуправление, икономическа политика и туризъм през настоящия мандат ще бъде стимулирането на активния обмен на добри практики между общините в различни сфери на дейност. В рамките на първото заседание община Плевен демонстрира своя опит и умението с иновативни подходи да извлече ползи дори в условията на епидемични ограничения.