Постигнато е споразумение по бюджета на ЕС за 2022 г.

17.11.2021

133

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, късно вечерта на 15-ти ноември, постигнаха неформално споразумение по бюджета на Съюза за 2022 година https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5942.

Споразумението е, за поети задължения в размер на 169.5 млрд. евро и за плащания в размер на 170.6 млрд. евро.

Договореното:

  • 7 млрд. евро за възстановяването, като се стимулират инвестициите в икономическото, социалното и териториалното сближаване;
  • 1 млрд. евро за Общата селскостопанска политика и 971.9 млн. евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури;
  • 2 млрд. евро за „Хоризонт Европа“ в подкрепа на научните изследвания в областите здравеопазване, цифрови технологии, промишленост, космическо пространство, климат, енергетика и мобилност; и 613.5 млн. евро за Програмата за единния пазар в подкрепа на конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;
  • 7 млн. евро за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“, за осигуряване на всеобхватен отговор на здравните нужди на европейските граждани;
  • 2 млрд. евро в рамките на Фонда за справедлив преход и 755.5 млн. евро по програма LIFE;
  • 8 млрд. евро за Механизма за свързване на Европа, за модерна, високоефективна транспортна инфраструктура;
  • 4 млрд. евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, както и 406 млн. евро за секторите на културата и творчеството чрез програмата „Творческа Европа“;
  • 1 млрд. евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 809.3 млн. евро за Фонда за интегрирано управление на границите, включително 25 млн. евро за защитата на границата с Беларус, както и за политиката в областта на миграцията и убежището, което включва и допълнително финансиране за ангажиментите за презаселване;
  • 1 млн. евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 945.7 млн. евро за Европейския фонд за отбрана за подпомагане на европейската стратегическа автономност и сигурност;
  • 2 млрд.евро за подкрепа на съседните ни страни и за международното развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) – Глобална Европа (190 млн. евро), с акцент върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 млн. евро) за справяне с кризисни ситуации по целия свят.

Бюджет на ЕС за 2022 г. (в милиони евро):

 Бюджетни кредити по функции Поети задължания Плащания
1.Единен пазар, иновации и цифрови технологии 21 775,121 473,5
2.Сближаване, устойчивост иценности:Ø  Икономическо, социално и териториално сближаване;Ø  Устойчивост и ценности56 039,0 49 708,8 6 330,262 052,8 56 350,9 5 701,8
3.Природни ресурси и околна среда56 235,456 601,8
4.Разходи, свързани с пазара, и преки плащания40 368,940 393,0
5.Миграция и управление на границите3 091,23 078,3
6.Сигурност и отбрана1 785,31 237,9
7. Съседните региони и светът17 170,412 916,1
8.Европейска публична администрация10 620,110 620,2
9. Тематични специални инструменти2 799,22 622,8
Общо бюджетни кредити169 515,8170 603,3

 

Успоредно с годишния бюджет за 2022 г. държавите -членки ще имат и подкрепа от инструмента за възстановяване NextGenerationEU. До момента по него са одобрени Плановете за възстановяване и устойчивост на 22 държави- членки, отпуснати са и 52.3 млрд. евро авансови плащания на 17 държави -членки.

Така договореният бюджет, се очаква да бъде гласуван от Европарламента на 24 ноември, а след това и одобрен от Съвета на ЕС.