Поморие: проведоха се фокус групи за разработване на План за интегрирано развитие на общината

На 13 януари 2022 г. в  Градска художествена галерия „Дечко Стоев“, гр. Поморие се проведе публично събитие „Експертен форум“ чрез четири фокус групи с представители на образователни, културни, социални и здравни институции, туристически, младежки и спортни организации, гражданския сектор и НПО, местен бизнес и икономически оператори, в т.ч. производители, хотелиери и ресторантьори, ангажирани в секторите земеделие, селско стопанство, рибарство и аквакултури.

Тематичните направления на фокус групите бяха: публични услуги (здравни, образователни, социални и др.); култура, туризъм, младежки дейности и спорт; инфраструктура, транспортна достъпност и околна среда (екология) и икономическо развитие, земеделие и рибарство. В работата взеха участие кметът на Община Поморие – Иван Алексиев и председателят на Общинския съвет – Адам Адамов.

Събитието е част от разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Участниците бяха запознати със същността и новите подходи за разработване на средносрочния стратегически документ на общината и възможностите за финансиране на различни заинтересовани страни със средства на Европейския съюз през програмен период 2021-2027 г.

По време на дискусиите бяха обсъдени вижданията и очакванията на участниците за развитието на община Поморие през следващите 7 години.

Основните проблеми, на които следва да търси приоритетно решение през следващите години са: създаване на възможности за задържане на младите хора в Поморие; подобряване състоянието на инфраструктурата; изграждане на многофункционална спортна зала и социализацията на културно-историческите обекти. Според участниците бъдещото развитие на общината е свързано с туризма и културата.