Ползотворна дискусия на Постоянната ни комисия по административно обслужване и общинска администрация

03.12.2021

194

На 2 декември, следобяд, се проведе онлайн заседание на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация (ПКАООА). Включиха се над 35 представители от различни общини. Г-жа Маринела Пазвантова, председател на комисията и секретар на община Сухиндол, откри заседанието, като благодари на г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ и целия екип за оказваното съдействие и подкрепа към общините, както и за бързата реакция, в спешни ситуации.

Акцент в заседанието беше темата, свързана с модернизирането на административното обслужване и преминаването към „модерна бюрокрация“, чрез намиране на общи решения на база установени дефицити. Водещи дискусията бяха Секретарят на Комисията г-жа Нели Стайкова, ст. експерт "Общинска администрация" и г-н Венцеслав Кожухаров, ст. експерт "Електронно управление" в НСОРБ.

                            

На база  изготвени доклади и анализи по проекти, изпълнявани от Администрацията на Министерски съвет бе изготвен преглед на констатирани недостатъци при административното обслужване. Целта е да се облекчат ползвателите на услуги, чрез използването на вътрешно-административни услуги, предоставянето на електронни услуги и използването на различни канали за комуникацията, така че да се постигне обслужване на „едно гише“ или „без гише“.

В тази връзка обстойно бе представено изискването свързано с пълнотата на информацията в Административния регистър за предоставяните от общината административни услуги, общите изисквания към интернет страниците на общините. В рамките на темата „Заедно да намерим верния път към „модерната бюрокрация“, подробно бяха представени ресурсите, които ДАЕУ предоставя за ползване и от общините: Описание на облачна услуга „WEB електронна поща“ на ДАЕУ, Платформа за достъп до регистрови справки RegiX, Модул за електронно плащане е-Плащане и изграждане на сайт на съответната администрация.

В рамките на дискусията служители от община Търговище представиха пред членовете на постоянната комисия ресурсите на ДАЕУ, които използват, както и ефекта от тях. Едновременно с това поставиха множество въпроси, свързани с практически казуси по административното обслужване.

В свободна дискусия, членовете на комисията споделиха опита и проблемите, възниквали по време на изборите, произведени на 14 ноември. Предложено бе да се установят дефицитите в Изборния кодекс след анализ на издадените решения от ЦИК, така че да се подготвят предложения за изменения и допълнения в Изборния кодекс.

Евгения Немска, началник на кабинета на изпълнителния директор запозна членовете на комисията със стажанската програма на НСОРБ за 2022 „Мога повече, знам повече“. Целта е изграждане на устойчиви връзките между академичната общност и местната власт с посредничеството на НСОРБ и осигуряване на двустранен процес на учене между студентите и общинската администрация. Стажантската програма е начин за привличане на млади специалисти в общините и общинските структури: училища, детски градини, социални и здравни институции, общински предприятия и др.

                     

Информация за стажантската програма можете да намерите в Раздел СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА на интернет страницата ни: https://www.namrb.org/stazantska-programa

В края на заседанието бе обсъдено и изпратеното писмо от Националния статистически институт до всички общини, във връзка с предоставянето на информация от системите на „Местни данъци и такси“, с цел валидиране качеството и точността на регистрираните данни.