Политическо споразумение по бъдещата ОСП

29.06.2021

124

 

Пресцентърът на Европейската комисия, анонсира постигнатото временно споразумение за новата Общо селскостопанска политика (ОСП) до 2027 г. между Европейския парламент и Съвета https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_2711 .

Според анонса тя ще е по-справедлива, по-екосъобразна, с по-силен акцент върху хуманното отношение към животните и по-гъвкава. От януари 2023 г. ще започнат да се съблюдават и по-амбициозни цели за опазване на околната среда, съобразени с целите на Европейския зелен пакт. Също така, в новата ОСП е предвидено по-справедливо разпределяне на помощта, особено на предназначената за малките и средните семейни земеделски стопанства, както и за младите селскостопански производители. Новите акценти на ОСП, са:

По-справедлива ОСП:

 • За пръв път, производители ще трябва да съблюдават известни елементи на европейското социално и трудово право;
 • Преразпределянето на подпомагането ще бъде задължително;
 • Подпомагане на младите селскостопански производители (до 40 години вкл.)

По-екосъобразна ОСП:

 • Съгласуваност с Европейския зелен пакт;
 • Обвързващи изисквания - между 3 и 7% от обработваемата земя ще бъде предвидена за непроизводствени цели;
 • Държавите членки ще бъдат задължени да предлагат екосхеми;
 • Най-малко 35% от финансирането за развитие на селските райони следва да бъде предвидено за агроекологични ангажименти;
 • Бюджетът на ОСП ще трябва да допринася значително за общите разходи на Съюза по отношение на климата.

По-гъвкава ОСП:

ОСП ще функционира по нов начин: всяка държава членка ще изготви национален стратегически план за ОСП, в който се посочва как ще бъдат постигнати целите на ОСП и целите на Европейския зелен пакт, описани в стратегията „От фермата до трапезата“ и в стратегията за биологичното разнообразие.

От своя страна, следните елементи увеличават ефективността на новата ОСП:

 • Опростени правила на равнище ЕС;
 • От 2024 г. нататък държавите членки ще трябва да предават на Комисията годишен доклад за качеството на изпълнението и да провеждат с нея годишна среща за преглед на постигнатото;
 • През 2025 г. и 2027 г. Комисията ще проучи качеството на изпълнението на стратегическите планове по ОСП и при необходимост ще поиска от дадената държава членка да предприеме мерки;
 • Прилагането на ОСП и качеството на изпълнението на стратегическите планове по ОСП ще се оценява с помощта на набор от общи за всички показатели.

Преди да влезе в сила, новата ОСП, която е уредена в три регламента- хоризонтален регламент, регламент за стратегическия план и регламент за общата организация на пазарите, трябва да бъде официално одобрена от Европейския парламент и приета от Съвета.

За прилагането на ОСП до 31 декември, всяка държава членка ще следва да изготви и представи на Комисията Стратегически петгодишен план. След това Комисията ще разполага с шест месеца, за да ги оцени и одобри, а те самите ще влязат в сила от началото на 2023 г.