Покани за набиране на проекти по мисиите на Програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027

20.01.2022

345

 

Програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027, която е наследник на Програма „Хоризонт“ 2014-2020, подкрепя научните изследвания и иновациите. Бюджетът й е  95.5 млрд. евро.  Новата програма има три стълба (направления):

-Върхови постижения в наука: бюджет 25 млрд. евро: подкрепя проекти в три области: на Европейския научноизследователски съвет (изследвания за разширяване на границите на познанието от най-добрите изследователи и техните екипи, с бюджет 16 млрд. евро); по направление Мария Кюри (усъвършенстване на знанията и уменията на изследователите чрез мобилност и обучение- бюджет 6.6 млрд. евро) и изследователски инфраструктури (интегрирани и взаимосвързани научноизследователски инфраструктури на световно равнище, с бюджет 2.4 млрд. евро);

-Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост: бюджет от 53.5 млрд. евро за насърчаване на ключовите технологии и решения в подкрепа на политиките на ЕС и на целите за устойчиво развитие: подкрепят се клъстери генериращи нови познания и трансформиращи същите в иновации в 6 области:

 • Здравеопазване, с бюджет 8.3 млрд. евро;
 • Култура, творчество и приобщаващи общества- 2.3 млрд. евро;
 • Гражданска сигурност за обществото- 1.6 млрд. евро;
 • Цифрови технологии, промишленост и космическо пространство- 15.4 млрд. евро;
 • Климат, енергия и мобилност- 15.1 млрд. евро;
 • Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда- 8.9 млрд. евро.

Подкрепа от 1.9 млрд. евро се предоставя и на Съвместния изследователски център.

-Иновативна Европа: бюджет 13.6 млрд. евро: подкрепа чрез Европейския Съвет по иновации (подпомагане за иновации с потенциал за пробив и създаване на нови пазари); за Европейски иновационни екосистеми (връзка с регионалните и националните участници в областта на иновациите) и за Европейският институт по иновации и технологии (обединяване на ключови участници в областта на иновациите около общата цел за развиването им).  

Средства от 3.4 млрд. евро са заделени за разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство.

В рамките на стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“, са обособени 5 мисии на Програмата. Мисиите са набор от действия в различни дисциплини, чиято цел е постигането на амбициозна, вдъхновяваща и измерима цел в рамките на определен период от време, с въздействие върху обществото и създаването на политики. Те могат да се ползват и от другите части на Програмата, както и от други програми на Съюза. Мисиите, повече информация и описание на които може да намерите на Българския портал за участие в Програмата https://horizoneu.mon.bg/, са както следва:

 • Мисия „Адаптиране към климатичните промени“: Цели до края на 2030 г., Европа да бъде подготвена за справяне с климатичните изменения, чрез ускоряване на прехода към здравословно и проспериращо бъдеще на планетата, увеличаване мащаба на решенията за постигане на устойчивост, способстваща за постигането на социални трансформации.

Планира се:

 • достъп на 200 общини и региони до профили на риска от изменението на климата и подобрени системи за ранно предупреждение;
 • стимулиране на местните (общински) съвети да приемат цялостни планове за управление на климатичния риск и да извършат 100 демонстрации за устойчивост по възможните рискове от климатичните промени.
 • Мисия „Климатично неутрални и умни градове“: Цели до края на 2030 г. да се подкрепят, насърчат, промотират и покажат 100 европейски града в тяхната системна трансформация към климатична неутралност, като те се превръщат в центрове за експериментиране и демонстрации.

За постигане на тази цел, са определени четири елемента:

 • Нова програма за изследвания и иновации с фокус към почвите, която трябва да бъде съобразена с местните нужди и да е насочена към трансформиране на политиките по отношение на стопанисването на почвите, управленските практики и производството и управлението на земята в цяла Европа;
 • Инвестиране в мрежа от иновационни лаборатории във ферми и гори – това ще даде възможност на стопанисващите земи, публичните власти и гражданите да работят в тясна връзка с изследователи за справяне с пропуските в знанието по отношението здравето на почвите. Предлага се да се създадат от 5 до 10 лаборатории във всеки регион на ЕС с намерение техният брой да стигне 2 000 лаборатории, които да насърчават изследванията на почвите в цяла Европа;
 • Мониторингова програма за здраве на почвите във всяка държава членка;
 • Насърчаване ангажираността на гражданите с проблема за здравето на почвите.

 

 • Мисия „Морска звезда 2030- Възстановяване на нашия океан и морета“: цели цялостно изчистване на солените и сладките води в Европа до края на 2030 г., възстановяване на влошените екосистеми и хабитати, декарбонизирайки по този начин синята икономика с цел устойчиво използване на основните стоки и услуги, които тези води предоставят.

За постигането й се планират действия в пет области:

 • Постигане на нулево замърсяване на океана, чрез освобождаване от отпадъците в Средиземно море до 2025 г., а останалата част от европейските морета да бъдат чисти до 2030 г. Част от постигането на тази цел ще бъде да се направят всички пластмаси в ЕС годни за многократна употреба или за рециклиране през следващите 10 години;
 • Насърчаване на възстановяването на хабитатите – фокусът тук е регенериране на 20 на сто от всички влошени морски хабитати до 2030 г. с помощта на екологично инженерство и зелена инфраструктура. До 2030 г. поне 30 на сто от водите на ЕС трябва да станат защитени морски зони, където биологичното разнообразие е защитено от човешка намеса;
 • Декарбонизация на водите –това ще бъде постигнато чрез увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници, като до 2030 г. най-малко 35 на сто от енергийния микс на ЕС ще бъде от възобновяема енергия с източник океана. Ще се работи за това до 2035 г. риболовът да не оказва влияние върху биоразнообразието на европейските води. Усилия ще бъдат съсредоточени върху намаляване на въздействието на корабоплаването, което да бъде отразено по-нататък в стратегия на ЕС за чисто корабоплаване, която да бъде приета до 2035 г. Не на  последно място, морският туризъм следва да стане по-устойчив, което ще включва обновяване на туристическата инфраструктура и насърчаване на екотуризма;
 • Промяна на управлението на водите – чрез спиране  до 2030 г. на вредните риболовни субсидии, както и премахване на  незаконния риболов в европейски води;
 • Обучение на европейските граждани за ролята на океаните.

 

 • Мисия „Побеждаването на рака“: целта е до 2030 г. да са спасени повече от три милиона души, които и да живеят по-дълго и по-добре, постигане на задълбочено разбиране на рака, предотвратяване на предотвратимото, оптимизиране на диагностиката и лечението, подпомагане качеството на живот на всички хора, изложени на рак.

 

Петте мисии имат Планове за изпълнение, които включват подробни цели, специфични интервенции, инвестиционна стратегия и показатели за изпълнение. В средата на декември 2021 г., се анонсира и работната им програма за периода 2021-2022- https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf

Съгласно същата, по изпълнението на мисията за адаптирането към климатичните промени, ще се прилага регионален подход. Намеренията са водещите в изследванията и адаптирането към климата, европейски региони да споделят опита си и да помогнат на останалите в намирането на решения адаптирани към техните конкретни условия.

Публикувани са и 5 покани за набиране на проекти, със срок до 12 април 2022 г., за разработването на оценки за риска от изменението на  климата в европейските региони и общности  HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 (02, 03, 04 и 05) -https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-clima-02-01

Поканите са с общ бюджет от 110 млн. евро, минималният грант на проект е от 1.5 млн. евро, а максималният до 30 млн. евро. Очакванията са да се финансират общо най-малко 7 консорциуми / партньорства.   

По Мисия „Климатично неутрални и умни градове“, са обявени 4 покани за набиране на проекти със срок за кандидатстване 26 април 2022 г. Общият им бюджет е 117 млн. евро, с които се очаква финансиране на 10 проекта. Подкрепят се дейности за градско планиране, обществен транспорт, за енергийно чисти области и за сътрудничество и обмен на опит по климатична неутралност.

По възстановяването на океаните и моретата, също са публикувани 5 покани за набиране на проекти със срок 12 април 2022 г. Те са обособени в над 15 под-покани, в т.ч. и 2 насочени към Дунавския басейн- за подкрепа възстановяването на водните екосистеми и за координационни дейности.

В рамките и на другите мисии има множество отворени покани за набиране на проекти със срокове за кандидатстване в края на м. март и м. април. Информация за всички отворени за кандидатстване покани по Програмата е налична на: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_bg