НСОРБ поиска разяснение по Насоките за намаляване на размера на финансовите корекции

16.02.2021

155

 

В резултат от проучването ни през м. януари за идентифициране на фрапиращи и куриозни примери за наложени финансови корекции по общинските проекти и на база получени от община Враца въпроси по механизмите за споделянето на корекциите между държавния и общинските бюджети, НСОРБ изпрати писмо до Министъра на финансите.
В писмото ни поискахме разяснения по Насоките за прилагане на разпоредбата на чл.82, ал.З. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., за намаляване на размера на задължения на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции, чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативна програма, министъра на финансите и кмета на общината, и процедурата по изготвяне на тристранни споразумения и реда за тяхното съгласуване.
Въпросите, които поставихме и по които очакваме разяснения, са:
1. Разясняване на понятието „неразплатени задължения“, при наличието на които се намалява размера на задълженията на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции;
2. Приложение на Насоките за проекти със статус „в изпълнение“ по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство;
3. Предоставяне на възможност при стартирала процедура по Насоките за намаляване на размера на задължения на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции и междувременно започнало принудително изпълнение по събирането им от страна на НАП, за спиране на изпълнението от страна на НАП -до окончателното сключване на споразумение по Насоките и/или до определен срок. При паралелно стартирали процедура по Насоките и принудително изпълнение, то до финализирането на същата, задължението често бива изплатено в цялост, ведно със законната лихва върху 100 % (сто на сто) от главницата, което дефакто елиминира предоставената възможност за намаляване на размера на корекциите;
4. Регламентиране на понятия като „главница на дълга“ и „задължения за лихви“ и указания за трансформацията и размера на лихвите по време на процедурата по Насоките за намаляване на размера на задължения на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции и след подписване на споразумение по същите.
Разясняването на поставените въпроси ще позволи изясняване на фактическата ситуация, уеднаквяването на практиките на управляващите органи и ефективното прилагане на Насоките.