Подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество с Турция за периода 2021-2027

18.02.2021

396


На 15 февруари се проведе онлайн заседание на Съвместната работна група по подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПА между Република България и Република Турция за програмен период 2021-2027.
От страна на НСОРБ в заседанието участва заместник- титулярният ни представител, експерт от екипа по програми и проекти на общините от Сдружението.
Членовете на групата дискутираха ревизираната програмна логика (интервенциите) по Програмата, отразяваща последните изменения в проекта на Регламент по Интеррег. Съгласно същите приносът на ТГС програмите по външните граници на ЕС към политическата цел на Съюза за по-зелената Европа, става задължителен, като към нея следва да се насочат 60% от ресурса.
С оглед на това, бъдещата Програма ще допринася за политическа цел 2, като в обхвата й са включени 2 специфични цели, както следва:
• Специфична цел 1.1. Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове, с индикативни мерки за подкрепа:

o Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на индустрията;

o Разработване и въвеждане на интелигентни енергийни системи, при които използването на възобновяеми енергийни ресурси е поставено на централно място;
o Разработване на нови технологични решения и енергийни мощности;

• Специфична цел 1.2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика, с индикативни мерки:

o Разработване на подходящи за повторна употреба, ремонт и рециклиране продукти;
o Подобряване на технологичната инфраструктура на избрани сектори за постигане на целите на кръговата икономика;
o Разработване на нови бизнес модели, базирани на наемане и споделяне на стоки и услуги (така наречените модели продукти като услуги);
o Разработване на кръгови бизнес модели в полза на установяването на регионална верига за създаване на стойност в затворен цикъл, чрез използване на модели за сътрудничество B2B, B2C и C2C;
o Разработване на кръгови биобазирани бизнес модели, решения и продукти;
o Подкрепа на мерки за споделяне на знания, методология на проектиране, иновационни лаборатории / центрове, клъстериране като подходи за популяризиране на кръгови продукти и производствени процеси;
o Разработване на регионални практики за сертифициране на регионалните продукти въз основа на различните им показатели за устойчивост, въздействие върху околната среда и потенциал за кръговост.

Предвижда се бенефициенти по тях да са МСП.

Запазва се досегашната ориентация на бъдещата програма към Политическа цел 5, Европа по-близо до гражданите, която предвижда подкрепа на база на Интегрирана териториална стратегия. Потвърждава се и приноса й към специфичната цел на Интеррег за по-сигурната и по-безопасната Европа, чрез стратегически проект за укрепване на
институционалния и оперативен капацитет на полицията в трансграничния район, за подобряване на ефективността и уменията за управление на миграцията..

Програмата ще има три приоритета, съгласно таблицата по-долу

Очаква се бъдещата програма да е с бюджет 32.2 млн. евро (настоящата за периода 20214-2020, е с бюджет от 29.6 млн. евро).
НСОРБ депозира становище по ревизираната програмна логика. В становището ни положително оценяваме, че за реализирането на интегрирания териториален подход, е насочен 65% от ресурса на бъдещата програма. По формулирания нов Приоритет 1 за по-екологичен граничен регион и по-конкретно по специфичната му цел 1.2. за насърчаване на прехода на кръговата икономика, предложихме:
• сред бенефициентите да бъдат включени и общините. Мотивите за това ни предложение са, компетенциите на местните власти в сферата по управлението на отпадъците, която в обосновката за избора на специфичната цел, е определена като една от проблемните и ключовите за адресиране за прехода към кръговата икономика;
• общините да се ангажират в изпълнението на демонстрационни проекти в сферата на отпадъците за преход към кръгова икономиката, целящи:
o намаляване депонирането на битови отпадъци, чрез разделното им събиране и повторната им употреба;
o повишаване на осведомеността за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци;
o преработка на хранителни отпадъци, генерирани от общинските трапезарии и кухни, представящи храни на бедни и нуждаещи се, столово хранене на деца и ученици и др.;
o разделно събиране на текстилни изделия и повторната им употреба, например изработка на килими и други изделия от текстил от социални общински предприятия;
o разделно събиране на използвани книги и повторната им употреба, чрез дарения към библиотеки, учебни заведения, социални домове и читалища;
o компостиране на зелени отпадъци;
o модели за управление на едрогабаритни отпадъци от бита;
o мерки за намаляване на морските отпадъци и др.