Подготовката и прилагането на ИТИ – важна част от дебата в Комисията по земеделие, гори, селски и планински райони

21.05.2021

136

Добри примери на концепции и планове за интегрирано местно/териториално развитие, новата рамка и възможности на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони – това бяха основните теми на заседанието на комисията на 20 май в София.

В заседанието участваха 43-ма представители от 27 общини, началници на отдели местно развитие“ и Лидер“ от Министерството на земеделието, храните и горите, изпълнителният директор и ключови експерти от Сдружението.

Добрите общински практики

В началото общините Сливен, Вълчи дол и Брезово представиха добри практики по подготовката на Планове за интегрирано развитие на общините и концепции за местно стопанско съживяване, съчетаващи инфраструктурни и икономически мерки, социално дело и туризъм, земеделие и агро-екология. Водещи партньори са местните власти с участието на бизнес, културни и социални институции, земеделски производители и пр.

Тези първи стъпки в нужната посока дадоха основа за дискусиите с представителите на МЗХГ по общинските интервенции по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027.

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони и ИТИ

В открита и оживена дискусия участниците обсъдиха как всяка община от селските райони ще разполага с гарантиран“ бюджет за дребна по мащаби инфраструктура, изведен по критерии и методика, утвърдена от МЗХГ. Дебатирани бяха в подробности тези критерии и планирания ресурс. Направен бе преглед как гарантираният“ бюджет ще може да се усвои само чрез включване в концепция за ИТИ (интегрирани териториални инвестиции) и с какви типове инвестиции в рамките на ИТИ. Дискутирани бяха и основните предизвикателства при изработване, одобряване и изпълняване на концепция за ИТИ.

Разисквана бе подготовката на Плановете за интегрирано развитие на общините с оглед нужните насоки и проекти за възможно коопериране в рамките на ИТИ със съседните общини.

Представителите на МЗХГ бяха впечатлени от общинския интерес и конструктивни предложения. Получиха ценни съвети как да подходят с планирането и усвояването на общинския ресурс за малка инфраструктура, заделен за т.нар. преходен период по Общата селскостопанска политика.

Съвместно с оперативното ръководство на НСОРБ бяха набелязани стъпки за координиране на усилията с останалите Управляващи органи по подготовката и прилагането на ИТИ.

Участниците обсъдиха в подробности и следващите стъпки по подготовка и изпълнение на местните стратегии по другия интегриран подход – Водено от общността местно развитие. Представена бе информация за допълнителните средства за съществуващите МИГ за т.нар. преходен период и за начина на тяхното планиране и усвояване по общински мерки. Обсъдени бяха и предстоящите покани за подготовка на нови МИГ, в т.ч. по отношение на финансов ресурс и териториален обхват. 

В земеделската“ част от програмата на заседанието ПК обсъди актуалните нормативни изменения в сектор Земеделие и ветеринарно дело“, касаещи местните власти: изменения в ЗСПЗЗ – по отношение на чл. 19 и трасиране на полските пътища; новата наредба по обезопасяване на отпадните продукти от животински произход и тази по прилагане на Национална програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета.   

Комисията обсъди и новите горски интервенции по Стратегическия план, както и проектите, изпълнявани от НСОРБ в подкрепа на общините.

НСОРБ благодари на всички участници за активния принос и открития дебат.