Планът за възстановяване и общинските мерки в него обсъди УС

27.04.2022

332

Членовете на Управителния съвет на НСОРБ обсъдиха измененията в ключови проекти от финалния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост, които засягат общините. В сравнение с официално депозираната версия на Плана за одобрение от Еврокомисията през м. октомври 2021 г., в окончателния документ има промяна в общата цел – тя е в посока разширяване, като освен икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от Covid-19, мерките са ориентирани към създаването на по-устойчива, справедлива и успешна икономика.

Планът включва 57 инвестиции и 48 реформи, които са структурирани в четирите досегашни стълба. За пореден път е променен финансовия дял на всеки от тях от общия бюджет. Към стълб „Зелената България“ е насочен допълнителен ресурс от около 3.8% от общия финансов ресурс, към „Свързаната България“ допълнителните средства са с  0.9% повече, за сметка на останалите приоритети. Резюме на варианта на Плана, както и на „общинските инвестиции“ включени в него, изготвени от екипа на НСОРБ, може да намерите на интернет-страницата на Сдружението, на https://www.namrb.org/reziume-na-plana-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-republika-balgariia-versiia-1-5-ot-m-april-2022-g

Най-голяма загриженост будят инвестиционните мерки, за които се предвижда прилагането на финансови инструменти, както и интервенциите, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Настоящата ситуация очертава и нови рискове пред изпълнението на проектите, заложени в Плана, които са породени от нарастващата инфлация и неяснотата относно индексирането на договорите за строителство, подчерта кметът на Враца Калин Каменов.

В програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ най-сериозна тревога буди новата концепция за бенефициент на проектите. Според Плана това ще са сдруженията на собствениците. Предвижда се собствениците на сгради да кандидатстват по проекта чрез техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Обследването за енергийна ефективност определя класа на енергопотребление на сградата и мерките, необходими за постигане на клас на енергопотребление минимум В, включително използването на ВЕИ, там където е технически изпълнимо и икономически целесъобразно. При одобрение от страна на МРРБ, сдружението на собствениците ще сключва договор за финансова помощ. Все още липсва яснота по конкретните правила, които е необходимо да се спазват, при възлагане на дейности от собствениците на сгради, реда, по който ще избират фирмите-изпълнители, ангажимента на собствениците за коректно подаване на информация към единната система, както и отговорността при евентуални финансови корекции.

Промените в сроковете за кандидатстване са обвързани и с интензитета на подкрепата. 100% финансиране на мерките за ЕЕ ще могат да получат сдружения на собствениците, кандидатствали от м. юли 2022 г. до м. март 2023 г. Останалите, които внесат своите проекти между април 2023 и декември 2023 г. могат да разчитат на 80% финансиране. На заседанието на УС бяха обсъждани и проблемите, свързани с необходимостта от мащабна информационна кампания сред гражданите.

Те трябва да бъдат наясно, че кандидатстването ще бъде възможно след изготвени техническо обследване (ТО), технически паспорт (ТП), обследване за енергийна ефективност (ОЕЕ). За възстановяване на извършените разходи по прилагането на предписаните мерки за енергийна ефективност от решаващо значение ще бъде постигнатия ефект – в случая: задължително постигане на клас на енергопотребление минимум B и минимум 30% спестявания на първична енергия за обновената сграда.

Мнението на членовете на УС е, че новите и значително усложнени условия за участие на сдруженията на собствениците в процеса, подлагат на риск постигането на целите, за които е предвиден ресурса. Според заместник-председателя на УС и кмет на Троян Донка Михайлова открити остават въпросите как се предвижда да партнират сдруженията и общините? Кой ще носи отговорност за взетите решения? При дефинирания в Плана модел, единодушно бе мнението, че общините остават натоварени със задълженията и отговорностите, в това число и с вероятността да бъдат задължени с евентуални финансови корекции. УС на НСОРБ ще участва активно в процеса на подготовка на реализацията на мярката, за да бъде нейния дизайн максимално пракгматичен и реалистичен за изпълнение.

В последната версия на проекта „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление (ВИО)“ са удължени сроковете за реализацията на мерките. Сключването на договорите за 82 подготвени проекти се планира да е през 3-то тримесечие на 2022 г., а кандидатстването на конкурентен подбор ще е до 4-то тримесечие на 2023 г. Заделени са и средства за покриване на ДДС.

Членовете на УС изразиха безпокойство, че поради забавянето на Плана, визираните 82 проекта, не финансирани от други програми, са с изтекли срокове на енергийните одити и е вероятно да настъпи необходимост от преработка на проектите. Поради високите цени на електроенергията много общини инвестираха собствени средства за енергоспестяващо улично осветление и в много общини това ще наложи изцяло ново проектиране. Според кмета на Димитровград Иво Димов предвиденото съфинансиране от 50% е възможно да затрудни част от потенциалните кандидати. Бяха изразени и опасения, че е предвидено схемата да бъде администрирана от Министерството на енергетиката, което досега не е дало индикации, че подготвя механизмите за кандидатстване.

Подробно бе представен напредъка и новите моменти в процедурата „Модернизация на образователната среда“, управлявана от МОН. Екипът на НСОРБ вече е провел няколко работни срещи за детайлизиране на концепцията. Подходът за реализация на процедурата беше представен от заместник-министъра на образованието и науката Ваня Стойнева в рамките на Националната среща на общинските експерти по образование (31.03 – 1.04) и получи принципна подкрепа от общинските представители. Тя е публикувана за обществено обсъждане на адрес: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1039, като срокът за предложения е 4.05.2022 г.

По компонент 1 „Интервенции върху съществуващи училищни сгради“ е предвидено да бъдат реновирани 291 училища, разпределени по райони за планиране:

 Вид училище
Район за планираненачални и основнисреднипрофилирани гимназии
Северозападен30122
Северен централен2681
Североизточен2692
Югоизточен2996
Югозападен42264
Южен Централен41162
Общо1948017

 По компонент 2 - „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“, средствата от 15 млн. лв. са предназначени за определен брой детски градини, разпределени по райони за планиране.

Район за планиранеДетски градини
Северозападен40
Северен централен30
Североизточен49
Югоизточен40
Югозападен59
Южен Централен70

УС възложи на изпълнителния директор да организира участието на НСОРБ в разработването на концепциите, мерките и процедурите по Плана за възстановяване, касаещи общините, в партньорство със структурите на централната власт.