План за възстановяване и устойчивост – втора версия

12.02.2021

509

На https://www.nextgeneration.bg/#modal-one  е публикувана втората версия Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

В сравнение с първото издание на стратегическия документ от октомври 2020 г. новата версия е с доста по-солиден обем, от цели 214  страници, при предходни 60.

Формулираната обща цел на документа за икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията, се запазва. Включени са обаче и 9 количествени цели, както следва:

 • Кумулативен растеж на БВП за периода 2021-2025 г. – 21.7%;
 • БВП на глава от населението в СПС за 2025 г. – 62% от средния за ЕС;
 • Коефициент на безработица през 2025 г. – 3.5%;
 • Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2024 г.– 24% ;
 • Кумулативно намаление на енергийната интензивност на икономиката за периода 2021-2024 г. – 10%;
 • Кумулативно намаление на въглеродната интензивност на икономиката за периода 2021-2024 г. – 10%;
 • Гигабитова свързаност (DESI) през 2025 г. – 98% от населението на страната;
 • Дял от населението с поне основни умения в областта на цифровите технологии през 2025 г. – 50%;
 • Внедряване на цифрови технологии в предприятията (DESI) през 2025 г. – 35%

Планът включва 48 инвестиции и 31 реформи, структурирани в четирите досегашни стълба. Същевременно се изменя финансовият дял на стълбовете от общия бюджет на Плана, който възлиза около 14.4 млрд. лв. Стълбовете са:

 

1.Иновативна България: цели повишаване на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж- 25.8% от бюджета на Плана;

 

2.Зелена България: фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план- 34.8% от бюджета на Плана;

 

3.Свързана България: акцентира върху осигуряването на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния местен потенциал- 22.5% от бюджета на Плана;

 

4.Справедлива България: специален фокус върху групите и лицата в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите- 16.9% от бюджета на Плана.

Част от планираите през октомври програми, проекти и мерки по Плана, се запазват, като голям дял от тях е с по-нисък бюджет от този в първия вариант на документа. Включени са и нови проекти и програми за:

 • повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките;
 • финансиране на единични мерки за енергийна ефективност в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи;
 • проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони;
 • подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз;
 • подобряване на безопасността на движение по пътищата;
 • осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в гр. София;
 • обновяване на подвижен състав за градски и междуградски транспорт „Зелена мобилност“;
 • въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството;
 • единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и др.

Разписани са и структурата и механизмите за реализацията на Плана, както и отговорните за това ведомства. Включена е и информация за системата за разходването на средствата по Плана, както и за комуникацията му.

От многобройните предложения на общините и НСОРБ по първия вариант на Плана https://www.namrb.org/bulletin/online/4273 е прието това за създаването на електронен портал за устройство на територията.

Резюме на втория вариант на Плана, може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ, на https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-balgariia-versiia-2