ПК по устройство на територията работи над предложения за усъвършенстване на законодателството в сектора

15.04.2021

116

В деня на конституиране на 45-ото Народно събрание Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство към НСОРБ обсъди предложения за усъвършенстване на някои текстове от Закона за устройство на територията.

Новите промени в ЗУТ и практика по прилагането им бяха акцент на дискусията в първото за годината работно заседание на експертния орган. Главните архитекти и експертите от общините споделиха наблюденията си от прилагането на последните промени в Закона и обсъдиха някои възможности за подобряване на текстовете. Основният казус е свързан с действието на новите норми в малки и средни  общини, при които плановете за улична регулация са одобрени преди повече от 20 години и към момента не са актуални и на практика прилагането на новите разпоредби препятства инвестиционния процес. Поради тази причина, зам.-председателят на комисията – инж. Николай Хитров апелира за създаване на изключения в разпоредбите за териториите, предвидени за ниско застрояване, както и за разумни срокове по процедурите за отчуждаване на имоти за публични цели. В същото време за големите общини, в които се наблюдава строителен бум, планирането на инфраструктурата значително изостава по сравнение с предприемаческите интереси на собствениците. Липсата на финансова обезпеченост препятства общините да реализират предвидените отчуждителни процедури и да изпълнят заложените в перспективните планове градоустройствени дейности. Председателят на комисията Здравко Здравков – главен архитект на Столична община обърна внимание, че значителна част от проблемите в големите градове възникват поради практиката да бъдат издавани разрешения за строеж преди да е приложена уличната регулация, а също така и поради липсата на средства за реализиране на самите подробни устройствени планове – за инвестиционно отчуждаване, придобиване на имоти в публичен интерес и пр.. При недостиг на финанси, обикновено, ресурсът се насочва към големите ключови обекти, чието реализиране води до ползи за повече граждани. Така трупаните с години проблеми водят до сложни казуси. Той даде пример с Германия, където подробните устройствени планове се приемат като стратегически документ -  с пътна карта за реализиране и финансова обезпеченост. Така общините и доставчиците на обществени услуги имат възможност да инвестират в публична инфраструктура, която да осигури последващите инвестиционни намерения.

  

 

НСОРБ вече се обърна към министъра на регионалното развитие и благоустройството и началникът на ДНСК за конкретни указания към общините по отношение на прилагането на част от новите разпоредби - при въведените ограничения за разрешаване на строителството, както и за разрешаването на промяна на предназначението на сгради и самостоятелни обекти, предвидени с последните изменения в ЗУТ.

След сформиране на ресорната постоянна комисия към 45-ото Народно събрание се предвижда да бъде внесено предложение за детайлизиране на изискванията по отношение на заварени регулационни планове и планове за първа регулация, както и диференциация според вида на строителството.

Членовете на Постоянната комисия по устройство на територията бяха информирани за напредъка по два важни проекта на МРРБ, свързани с дигитализацията на инвестиционния процес: Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и въвеждането на строително-информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България.

Секретарят на Комисията Мила Гиздова запозна членовете й с основните инвестиционни дейности, допустими за финансиране с европейски средства през новия програмен период 2021-2027 г., а Маруся Цветкова - старши експерт „Институционални проекти“ информира Комисията за консултантската и експертна подкрепа, която общините могат да получат чрез НСОРБ и представи програмата за специализирани обучения, която Сдружението започва.

По отношение на готовността на общините с разработването на Плановете за интегрирано развитие /ПИРО/ представители на общините споделиха за сериозно забавяне на екологичните оценки на стратегическите документи и изразиха тревога, че съгласуванията в НИНКН допълнително ще натрупат забавяне, спрямо задължителните срокове.

  

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание на непосредствените задачи, касаещи оказването на съдействие на централната власт по важни национални проекти финансирани с европейски средства, които ще се реализират през настоящата година. Това са: проектът за обновяване на центровете за спешна помощ, реализиран от Министерството на здравеопазването, в рамките на който ще бъдат изпълнявани дейности в 178 общини и проектът за разширяване на широколентовия достъп до интернет, реализиран от ДАЕУ.

Тя запозна членовете на Комисията и с работата на експерти от НСОРБ и МРРБ по въвеждане на механизъм за отчитане на извършените в рамките на европроекти строително-ремонтни дейности по принципа на опростените разходи, което значително би намалило риска от налагани финансови корекции на общините. Предстои разработване на система от средни нива на разходите за различните видове дейности и обсъждане с членовете на Комисията.