ПК по образование, младеж, спорт и туризъм на НСОРБ проведе редовно заседание

26.03.2021

177

Своето първо за годината заседание проведе Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура към НСОРБ.

Основната дискусия бе фокусирана върху проблемите и нормативните изисквания за прилагане на новата политика за подкрепа на родителите при заплащане на такси за детски градини (въведени с промените в Закона за предучилищното и училищното образование от м. септември 2020 г. ).

Заместник изпълнителният директор на НСОРБ Теодора Дачева представи данните от проучване, извършено сред общините от сдружение „Тръст за социална алтернатива“, в което до момента са взели участие малко над 200 общини. Целта на изследването е да установи как се прилагат мерките за подкрепа, какви проблеми срещат общините при планирането им и да идентифицира добри практики, които могат да помогнат на администрацията в работата по въвеждане на системата от преференции.

Над 60% от общините вече имат готовност да въведат отстъпки и освобождаване от таксите за детски градини, но за коректното прилагане на мярката се нуждаят от още време. 21 общини предвиждат да насочат средствата към пълно освобождаване на всички деца от такса за детска градина, а 30 местни администрации все още не са готови с разчетите. Не е малък и делът на общините, които предвиждат дофинансиране на въведените с промените в закона облекчения.

В преобладаващата част от общините облекченията за родители ще бъдат предоставяни на база социални критерии.

Редица общини заявяват нужда от допълнителна информация и разяснения. НСОРБ има готовност да окаже необходимото съдействие по прилагането на механизма за прилагане на облекченията, оперативна комуникация с МОН за изясняване на открити въпроси, осигуряване на условия за обмен на добри практики от други общини. Предстои „Тръста за социална алтернатива“ да извърши и дълбочинно изследване в 10 общини как се прилагат мерките и какъв е реалният ефект.

В дискусията членовете на комисията споделиха своя опит и проблеми – в някои общини е възприет подхода от такси да бъдат освободени приоритетно 6-годишните деца, в други, с цел по-широко обхващане на децата от ранна възраст, облекчението ползват родителите на 4 и 5- годишните. Въпреки това динамиката на данните е голяма и съответствието с различните критерии се променя, което е една от сериозните административни трудности. Част от общините, които вече са въвели или планират да пристъпят към пълно освобождаване от такси споделиха затрудненията си при координиране на новата държавна политика с дейностите по проект „Активно приобщаване“. Изразени бяха и притеснения относно устойчивостта на новата политика. Предварителните намерения на МОН са ресурсът да нараства всяка следваща година до пълното отпадане на таксите за всички деца в задължителна предучилищна подготовка. Подобен сценарий изключително много зависи от икономическата обстановка в страната, за която прогнозите за следващите години не са оптимистични с оглед последиците от здравната криза.

Още в първите дни от работата на новия екип на образователното министерство НСОРБ ще поиска ясна позиция по продължаването на тази политика, за да могат общините своевременно да направят своите разчети и да внесат необходимите корекции в наредбите си за местните данъци и такси, увери Теодора Дачева.

Заместник-председателят на Комисията Пенка Игнатова, директор на дирекция „Образование“, община Велико Търново запозна колегите си от страната с внесените в рамките на пролетната бюджета прогноза, предложения от НСОРБ по отношение на планирането на делегираните от държавата дейности в сферата на образованието.

Директорът на Националния инспекторат по образованието Анелия Андреева, която също взе участие в работата на Постоянната комисия и представи основните критерии и индикатори, по които се извършва независимата оценка на качеството на предоставяното предучилищно и училищно образование. Индикаторите и критериите обхващат както качеството на физическата среда, така и това на самия образователен процес и подробно могат да бъдат разгледани https://nio.government.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

Заместник-кметът на община Бургас и зам.-председател на Постоянната комисия Диана Саватева представи ключовите проекти в сферата на културата, включени във втория вариант на Плана за възстановяване и устойчивост. Към министъра на културата бе създадена работна група, в чийто състав бяха включени кметът на Габрово Т.Христова, зам.-кметовете на Бургас – Д.Саватева, Пловдив – Пл.Панов, директорът на дирекция от община Варна Д.Димитрова и общинският съветник от СОС М.Едрева. В сферата на културата освен солидния ресурс за дигитализация на музейните и библиотечни фондове са предвидени и 96 814 400 лв. по проекта „Култура и творчески индустрии в България: изграждане на приобщаваща, международна конкурентна и устойчива екосистема“, по който бенефициенти са и общините. Проектът предвижда разработване на програма „Ново поколение местни политики за култура“, в рамките на която общините могат да дофинансират своите програми за културни дейности и на конкурсен принцип да подкрепят творчески проекти.

Солиден ресурс (над 700 млн.лв) е предвиден в Плана за възстановяване и устойчивост и за обновяване на образователната среда и въвеждане на съвременни технологии в обучението. Теодора Дачева припомни, че през декември НСОРБ организира срещи със заместник-министър Карина Ангелиева /МОН/, а работата по уточняване на механизмите за взаимодействие с общините при реализиране на проектите продължава и в момента.

Членовете на ПК по образование, младеж, спорт и култура обсъдиха предложенията на НСОРБ за следващия държавен бюджет в сферата на културата и се запознаха с програмата за обучения на общински експерти, подготвена от НСОРБ.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева изрази признателност към всички, ангажирани в процеса на въвеждане на дигиталното образование и открои заслугата на общинските експерти в тази област. Тя подчерта, че за първи път предстои в рамките на един програмен период да бъдат усвоявани средства освен от оперативните програми, но и от различни механизми за подкрепа на ЕС и това изисква постигане на добър синхрон в съвместната работа с дирекциите по европроекти в общините. Доброто планиране е залог за успешното привличане на средства от различните инструменти и шанс за реализиране на по-значителен брой успешни проекти по места, а това е едно от ключовите предизвикателства на започналия вече нов програмен период, подчерта Силвия Георгиева.

В заключение членовете на комисията изразих удовлетвореността си, че въпреки въведените ограничения, НСОРБ успя да съхрани оперативната комуникация и осигури необходимата подкрепа на общините. До края на годината основен приоритет в работата на комисията ще бъде възможно най-бързо установяване на работни взаимоотношения с новите ръководни екипи на ресорните министерства и продължаване на диалога за решаване на откритите общински проблеми.