Пет общини интегрират групи в неравностойно положение на пазара на труда

07.07.2021

128

Общините Стара Загора, Ловеч, Перник, Бургас и Пловдив стартират изпълнението на проекти по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 https://www.mlsp.government.bg/nad-5000-dushi-v-neravnostoyno-polozhenie-shche-bdat-integrirani-na-pazara-na-truda-i-vklyucheni-v-obrazovanie

Близо 4500 души от малцинствени групи и в неравностойно положение ще бъдат интегрирани на пазара на труда чрез общински проекти, финансирани от Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Чрез тяхното изпълнение се очаква над 720 деца, ученици и младежи да бъдат интегрирани в образователната система.

Интегрираната процедура е с бюджет от 33 млн. лв., като с проектите на общините ще бъдат обхванати малцинствени групи и хора в тежко неравностойно положение, които са настанени в социални жилища, изградени с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“.

За социалното включване на хората в неравностойно положение, общините ще работят едновременно и с родителите, и с децата. Специално внимание ще бъде насочено към икономически неактивните участници, които ще получат професионално информиране и консултиране, психологическа подкрепа и достъп до обучения за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност. Наетите по проектите трудови медиатори, case мениджъри и психолози ще подпомагат безработните да се включат в стаж или чиракуване и ще ги стимулират да потърсят и започнат работа.

Допълнителни усилия ще бъдат насочени към децата, които са отпаднали или има опасност да отпаднат от образователния процес. За тях ще бъдат организирани занимания, ще се подобри достъпът до образователна среда извън ромските махали и ще бъде осигурена психологическа подкрепа. Ще се работи и с родителите, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или училище. Децата, за които българският език не е майчин, ще посещават допълнителни занимания по български език. Учениците ще имат достъп до кариерно консултиране и професионално ориентиране.