Данни от проучването на НСОРБ: Патронажна подкрепа в общините в условията на извънредна епидемична обстановка

19.03.2020

343

На 15 март Министерски съвет представи пакет от спешни мерки в социално-икономическата сфера. Една от тях е осигуряването на допълнителни 20 млн. лв. от ОП „Развитие на човешките ресурси“, които ще бъдат  пренасочени за разширяване на обхвата на  патронажната грижа, която общините предоставят.

В периода 16 – 17 март 2020 г. НСОРБ, съгласувано с Управляващия орган на ОПРЧР и МТСП, проведе проучване сред общините за необходимите допълнителни възможности за подкрепа на възрастните хора в условията на извънредно положениe. Проучването е проведено чрез он-лайн анкета, като общините - респонденти са посочили конкретни предпочитания и предложения относно примерните допустими дейности, целеви групи и  прогнозни разходи, към които да бъзе насочен допълнителния финансов ресурс.

От поканените да с включат всички 265 общини, в рамките на кратките срокове са получени отговорите на 185 общини (70 %).

От анализа на получените данни прави впечатление, че в условията на извънредно положение, общините предлагат редица нови и гъвкави възможности за подкрепа на широк спектър засегнати лица.

Според анкетираните безпокойство буди процесът на осигуряване на предпазно облекло и дезинфектанти, така че хората, осъществяващи прекия контакт с възрастните хора, с хората с увреждания и хронични заболявания, ползващи патронажна грижа да бъдат максимално защитени. Аналогична е ситуацията и в останалите социални услуги – резидентен тип.

На базата на проведеното проучване са идентифицирани следните основни направления за подкрепа:

 • доставяне на топла храна – ежедневно – 130 (70,3%);
 • дезинфекция на жилищното помещение, обитавано от ползвателя на социални услуги (по заявка) – 79 (42,7%);
 • закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите - 169 (91,4%);
 • заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи - 134 (72,4%);
 • съдействие за снабдяване с предписани лекарства – 169 (91,4%);
 • други услуги -14 (7,5%).

В рамките на анкетното проучване общините са отправили и предложения за други дейности, които биха подкрепили ползвателите на патронажна грижа в условията на извънредно положение. Ето някои от тях:

 • други интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда - здравно обслужване, мерене на кръвно, кръвна захар, помощ след болнично лечение, помощ при здравна криза. Обслужване от медицински сестри;
 • координиране комуникацията между пациент и личен лекар при необходимост от дистанционно консултиране;
 • осигуряване на лабораторни изследвания в дома на потребителя, чрез мобилен медицински лаборант;
 • осигуряване на транспорт до личен лекар или лекар специалист при доказана спешна необходимост (различна от вирусно заболяване);
 • почистване на жилищното помещение и услуги за лична хигиена.
 • съдействие за заявяване и получаване на неотложни административни услуги;
 • други услуги, възникнали в условията на извънредно положение

Сред препоръките, свързани с подобряване на грижите за възрастни и самотно живеещи хора са:

 • Допълнителна подкрепа и задържане на екипите, предоставящи социални услуги и грижа по домовете.
 • Въвеждане на гъвкаво работно време на персонала.
 • Създаване на обходни екипи съвместно с кметовете и кметските наместници, които ежедневно да обикалят домовете на нуждаещите се и при необходимост да им бъдат предоставени хранителни продукти, медикаменти и др.

Други предложения на общините, свързани с по-ефективното прилагане на противоепидемиологичните мерки:

 • осигуряване на защитни облекла и предпазни средства на всички уязвими служители, работещи в лечебни и здравни заведения, социални услуги, общини и РУ на МВР;
 • ангажиране на медицинските специалисти, работещи в детски градини и училища (в момента са в служебен отпуск съгласно КТД).
 • въвеждане на ефективни мерки срещу недобросъвестни лица идващи от места с коронавирус.
 • информация за фирми, които могат да предоставят дезифектанти, маски и ръкавици.
 • подобряване на координацията между всички общински и държавни институции, ангажирани в условията на епидемична обстановка и ясно разработени алгоритми.

В момента по данни на УО на ОП “Развитие на човешките ресурси“ патронажна грижа се предоставя в 156 общини, които ще имат възможност да  разширят броя на възрастните хора в риск и хората с увреждания, както и с лица в карантинен период и в риск, за които да предоставят новите услуги. 109-те общини, които нямат сключени договори по операция "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОПРЧР, ще могат да подават проектни предложения за участие в процедурата.