Предстоящо първо заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по екология и чиста среда

08.04.2021

394

Първото заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по екология и чиста среда (ПКЕЧС) ще се проведе на 8 април 2021 г. (четвъртък) в он-лайн среда чрез платформата ZOOM (https://zoom.us/).

Планираме заседанието да започне в 13,00 ч. и да приключи до 16,00 ч. на 8 април при следния предварителен дневен ред:

1. Откриване на заседанието
Силвия Георгиева, изпълнителен директор НСОРБ
Недим Тахиров - председател на комисията, началник отдел „Опазване на околната среда”, Община Разград
2. Нова нормативна уредба в областта на управление на отпадъците
2.1 ЗИД на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (обнародван в ДВ, бр. № 19/5.3.2021 г.);
2.2 Проект за промени в Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци (след публично обсъждане);
2.3 Промени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (обнародвани в ДВ, бр. № 2/2021 г.);
2.4 Проект за промени в Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане (след публично обсъждане).
инж. Диана Петрова Стефанова, заместник-председател на комисията и гл. експерт "Еколог", община Благоевград и
Милена Ковачева, заместник-председател на комисията и началник отдел, община Карлово
3. Нови стратегически документи в областта на околната среда
3.1 Проект на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. (след публично обсъждане);
3.2 Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020 - 2030 г. (Приета с Решение на МС № 748/22.10.2020 г.);
3.3 Стратегия и план за действие за преход към Кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г. (в процес на подготовка)
Румяна Драганова, заместник - председател на комисията и директор дирекция "Общински дейности, устройство на територията и инвестиции", община Гурково
4. Европейска подкрепа за общините в периода 2021 – 2030 година
Десислава Стойкова, юрисконсулт и секретар на ПКЕЧС, НСОРБ
5. Предстоящи обучения на НСОРБ
Десислава Стойкова, юрисконсулт и секретар на ПКЕЧС, НСОРБ
6. Други (по предложение на членовете на комисията).


Регистрация за участие в заседанието може да направите онлайн на следния адрес https://forms.gle/JaqKrLi9hYL2c7s27

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, ще очакваме Вашите заявки до обяд на 5 април (понеделник). В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени на ел. поща на секретаря на Комисията - Десислава Стойкова: d.stoikova@namrb.org

Окончателната програма, както и линк и техническа информация за провеждането на заседанието ще изпратим до края на деня на 7.04.2021 г. (сряда) само на потвърдилите участие членове на Комисията на посочените в заявката електронни адреси.