Първа работна среща на ръководствата на Регионалните съвети за развитие

16.02.2021

251

Новоизбраните председатели и заместник-председатели на шестте Регионални съвета за развитие (РСР), обсъдиха основните функции и отговорности на Съветите и ръководствата им.

В он-лайн дискусията, организирана от НСОРБ на 16-ти февруари, взеха участие председателите на РСР и кметове на общинните: Враца, Калин Каменов, който председателства Северозападния регион; Пловдив, Здравко Димитров – председател на Южен централен район; Кюстендил, Петър Паунов – председател на Югозападния регион и Бургас, Димитър Николов – председател на Югоизточния район.

Включиха се и техните заместници- Таня Христова, кмет на община Габрово, заместник-председател на РСР на СЦР, Златко Живков, кмет на община Монтана, заместник-председател на РСР на СЗР, Любомир Христов, кмет на община Шумен, заместник-председател на РСР на СИР, Васко Стоилков, кмет на община Сливница, заместник-председател на РСР на ЮЗР и Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора, заместник-председател на РСР на ЮИР. 

Ръководствата на Съветите обсъдиха организационни въпроси, свързани  с бъдещата им дейност и основните предизвикателства, които стоят пред тях.

Регионални съвети за развитие имат за задача да координират държавната политика за регионално развитие в конкретния регион. Като териториален обхват и отговорности тази мисия, определена в Закона за регионалното развитие, значително надвишава функционалния обхват на местната власт. Новите структури за управление на процесите по регионално развитие трябва да създадат атмосфера на диалог, взаимна информираност и ефективна комуникация на всички нива - местно, областно, регионално, национално, наднационално и европейско.

Поддържането на баланс между интересите на държавата и приоритетите на общините е най-сериозното изпитание за лидерския талант на кметовете, които се нагърбиха с нелеката задача да ръководят и дейността на регионалните структури за развитие, подчерта изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Новите задачи на ръководствата на Регионалните съвети за развитие предполагат сериозно познаване на секторните държавни и европейски политики и тяхната приложимост на ниво регион, което предпоставя и необходимостта от траен диалог с всички структури на централната власт, бизнеса и неправителствения сектор. Съветите ще бъдат изправени пред нелеката задача да намират подходящите измерения за държавните политики в своя региона, без да пренебрегват приоритетите и потребностите на местните власти.

Бъдещата работа на РСР е свързана с взаимодействие в нови мащаби с много заинтересовани страни с различни компетентности, интереси и опит и изисква взаимна обвързаност при реализирането на по-мащабни проекти. Времевият хоризонт на решенията, които предстои да вземат Регионалните съвети за развитие, надхвърля управленския мандат и това натоварва бъдещата работа на Съветите с още по-голяма отговорност.

Приоритетните въпроси, които по мнението на кметовете, ръководещи РСР, трябва да намерят адекватно решение в този начален етап от работата на новите структури е наличието на ясни и унифицирани критерии за предварителния подбор на проектите на регионално ниво включени в интегрирани териториални стратегии.  Подготовката на плановете за интегрирано развитие на общините е особено важна, защото предопределя достъпа до европейски средства за програмен период 2021-2027.     

В дейността си РСР ще бъдат подпомагани и от експертни структури, ангажирани с осъществяването на партньорства, провеждане на обществени консултации и запознаване на обществеността с интегрирания териториален подход и приоритетите, заложени в конкретната Интегрирана териториална стратегия за развитие на региона. Важна роля в изпълнението на тази функция ще имат и Областните информационни центрове. Предстои да бъде изяснена визията на МРРБ по ангажираността на РСР по Териториалните планове по Фонда за справедлив преход. НСОРБ ще подкрепя активно работата на новите РСР с обща организация по представителството на общините в Съветите и с експертно обезпечаване на дейността им.

Вече е създадена и специална секция на сайта на НСОРБ, в която се публикуват всички актуални документи, свързани с прилагането на интегрирания териториален подход:

https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева запозна участниците в срещата и с резултатите от проведените разговори с екипа на МРРБ и обсъдените виждания за технологията на бъдещата съвместна работа на РСР.

Председателите и заместник-председателите на РСР активно се подготвят за новите си отговорности и са единодушни, че ще запазят консултативния формат на работните си срещи в рамките на НСОРБ.