Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства“

30.08.2021

212

Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор (ПО) на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, обявява Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“, подкрепян от Финансовия механизъм на европейското икономическо (ЕИП) 2014-2021 г. https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/novini/prva-pokana-za-proektni-predlozheniya-po-rezultat-3-%E2%80%9Epodobrena-informiranost-za-izkustva-i-kuktura-na-etnicheski-i-kulturni-malczinstva-(fokus-vrxu-romi).

Резултат 3 има за цел да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите като двустранен процес.

Ще се подкрепят проекти, които са насочени към:

 • културни и образователни инициативи, насочени към представяне на културата на етнически и културни малцинства (с фокус върху роми),;
 • съвместна изследователска и историческа работа между местни музеи, библиотеки, читалища и местни представители на ромската;
 • представяне на устойчиви модели на културно сътрудничество, събития и развиване на публика, които да допринесат за артистично/художествено сътрудничество и мултикултурен диалог на местно, регионално, национално и международно ниво;
 • представяне на културни събития/инициативи за привличане на нови публики, включително в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;
 • изкуства (кино, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчески индустрии), култура и занаяти на етнически и културни малцинства, които могат да бъдат комбинирани и представени пред обществеността;
 • подкрепа за общностни артистични проекти, при които професионални артисти (както роми така и нероми) работят за по-дълъг период в ромски общности и създават общи артистични продукти заедно с ромските участници;
 • подкрепа за издаването на книги на ромски поети и писатели, както и на съвместни литературни проекти между писатели роми и нероми, организиране на дейности за творческо писане за деца, младежи и възрастни с участието на професионални литератори (роми и нероми) и привличане за обучение на представители от различни етнически общности;
 • надграждане или създаване на образователни форми и дейности за обучение по изкуства, за обмен на културен опит и знания и за популяризиране на различни култури;
 • подобряване на положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения/капацитет и/или като път към образованието;
 • стимулиране на културното сътрудничество, образователната дейност, обмена между професионални и непрофесионални артисти (роми и нероми);
 • подкрепа и развитие на местни ромски инициативи, включително в сътрудничество с местни културни институции като читалища и с местните власти;
 • насърчаване на партньорството, обединяването на ресурси между мрежата от читалища и съответните представителни организации на ромската общност;
 • проекти, които имат за цел да насърчат двустранното сътрудничество и обмен на добри практики между организации от държавите донори и такива от България с опит и експертиза по проекти с фокус към ромската общност.

Целеви групи са: хора от различни малцинства или етнически групи с ясен фокус върху ромски артисти, студенти, предприемачи, ученици, младежи и други; гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение, деца, лица, интересуващи се от култура и изкуства и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия; лица в отдалечени и/или труднодостъпни райони; творци, заети в областта на изкуството и културата, предприемачи, представители на различни малцинствени или етнически групи, младежи (Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за младежта „младежи“ са лица на възраст от 15 до 29 години включително.

Допустими кандидати са: всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Бюджетът по настоящата покана е 1 300 000 евро, като максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проектите е 75 000  евро, а минималния : 25 000 евро.

Проектни предложения могат да се подават от 27.08.2021 г.  до 17.30 ч. на 29.11.2021г.