Отворено е кандидатстването за равен достъп до училищно образование в условията на кризи

04.01.2021

213


На https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6516 е публикувана покана за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Основната цел на процедурата е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Конкретен бенефициент е Министерството на образованието и науката (МОН).
Общият бюджет на процедурата е 109. 6 млн. лева- средства по линия на REACT-EU.

Допустими за финансиране са следните дейности: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.); Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
Крайният срок за кандидатстване е 29 януари. С оглед необходимостта от навременно осигуряване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, в случай на влошаване на епидемичната обстановка в страната, МОН следва да избере училищата, които ще бъдат включени в изпълнение на дейностите по проекта. Това следва да бъде направено по обективни изисквания, гарантиращи както отчитане на потребностите, така и балансирано териториално разпределение на средствата по процедурата, за което следва да се представи Механизъм за избор на училищата. Механизмът за избор на училищата следва да съдържа критерии за разпределяне на техническите средства по училища на регионално ниво за обезпечаване на образователния процес в присъствени занятия, както и критерии за разпределяне на техническите средства към целевите групи в условия на кризи; процедура за мониторинг на оборудването на централно ниво, като се имат предвид научените уроци от обучението от разстояние в електронна среда по време на кризата с COVID-19 през 2020 г. Механизмът за избор на училища следва да съдържа критерии за определяне на педагогическите специалисти, образователните медиатори, родителите и учениците, които да преминат обучение по проекта. Процесът на избор на училища следва да се осъществи въз основа на представено заявление от съответното училище.