Отворени покани за набиране на проектни предложения по Програма LIFE

03.09.2021

395

През м.юли 2021г. Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) откри първите покани за набиране на проектни предложения по Програма LIFE 2021 - 2027.

Те обхващат четирите подпрограми: „Опазване на природата и биологичното разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“, „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“ и „Преход към чиста енергия“.

 

„Програма LIFE” обяви покани за набиране на проекти, предоставяйки възможност  за подпомагане на усилията на общините в областта на качеството на атмосферния въздух и отпадъците, както и за справяне с все по-често срещаните екстремни явления като засушаване или наводнения. Наличните възможности за финансиране по Програмата са следните:

 

1.Процедура Техническа помощ за подготовка на Стратегически интегрирани проекти /Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs (LIFE-2021-T A-PP1/

 

Цели: Предоставяне на техническа помощ, чрез която да се подпомогне разработването и подаването на Стратегически интегрирани проекти (SIPs) в Област „Околна среда“ по Програма LIFE,  с фокус:

 • Регионални планове за управление на отпадъците и Регионални планове за действие/стратегии/пътни карти и други подобни за преход към кръгова икономика;
 • Изпълнение на Планове за качество на въздуха.

Допустими дейности по процедурата:

 • наемане на нови служители и обучение за разработване на проектно предложение;
 • наемане на външна експертиза за разработване на проектно предложение за SIPs;
 • набиране на информация за целите на изготвянето на проектно предложение за SIPs;
 • , свързани със осигуряване на взаимодействие, консултации, координация с цел изготвяне и изпълнение на SIPs;
 • координационни дейности със заинтересованите страни, които ще бъдат въвлечени в SIPs;
 • разработване на финансови планове, ако същите не са част от съответната стратегия/план; определяне на мерките, които допълват SIPs със съответните потенциални източници на финансиране; разработване на SIPs (втора фаза - пълно проектното предложение) или идейна концепция (първа фаза) и пълно проектно предложение.

Допустими кандидати: органи на изпълнителната власт, отговорни за изпълнение на съответната програма/план/стратегия/план за действие, като в някои добре обосновани случаи същите могат да бъдат и партньор, но тяхното участие в обединението, подаващо проектното предложение е задължително.

Бюджет: 287 829 евро, като максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 70 000 евро. Максималният процент на финансиране по Програма LIFE за проект е до 60 % от общата стойност на проекта.

Краен срок за кандидатстване: 22 септември 2021 г., 17:00 часа централно европейско време.

 

2.Процедура „Стратегически характер и интегрирани проекти (Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) (LIFE- 2021 -STRAT-two-stage)

 

Цели: Предоставяне на финансиране на Стратегически интегрирани проекти (SIPs) за изпълнение на планове, стратегии или планове за действие в изпълнение на специфично европейско законодателство и политики в областта на околната среда, климата и енергетиката.

 • В обхвата на тема ,,LIFE-2021- -Стратегически интегрирани проекти-Околна среда “ от процедурата, са:
 1. Стратегически интегрирани проекти за Кръгова икономика;
 2. Стратегически интегрирани проекти за отпадъците; включващи следните аспекти:

- Очаквано ниво на изпълнение на съответния план/програма като резултат от изпълнението на стратегическия проект или чрез допълнителните действия, мобилизирани чрез проекта, в частност по отношение на инвестиции за събиране и третиране на отпадъците;

-  Оказаното въздействие за намаляване образуването на отпадъци, повторната употреба, дейностите за подготовка за повторна употреба, увеличаване на разделното събиране рециклиране, преустановяване на депонирането, намаляване на замърсяването и намаляване или адекватно третиране на опасни отпадъци;

 - Изпълнение на директиви за специфични потоци отпадъци и др.

 1. Стратегически интегрирани проекти за качество на атмосферния въздух.

Проектите следва да бъдат разработени с цел осигуряване на подкрепа за прилагане, разработване, тестване и демонстрация на интегрирани подходи за изпълнение и мониторинг на местни и регионални Планове за качество на атмосферния въздух съгласно Директива 2008/50/ЕС, като крайната цел е да имат принос към Националните програми за контрол на замърсяването на въздуха. Проектите следва да са широко обхватни. Когато проектите се основават на общински планове за качество на атмосферния въздух, те следва да включват поне 5 града с планове. Когато проектите се базират на един или повече регионални планове за качество на атмосферния въздух, в обхвата на съответния проект следва да са предвидени координация и сътрудничество между всички засегнати местни и регионални органи на властта.

Бюджетът на тема „LIFE-2021-STIIAT-ENV-SIP-two-stage - Strategic Integrated Projects - Environment” по процедурата e 52 800 000 евро, като допустимият размер безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е между 10 и 30 000 000 евро. Максималният процент на финансиране по Програма LIFE за проект е 60 % от общата стойност на проекта.

 • В обхвата на тема ,,LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage - Strategic Integrated Projects - Climate Action“ от процедурата, която може да има отношение към изпълнението на специфични политики и законодателство, изпълнявани на местно ниво са:
 • Регионални стратегии/планове за действие за адаптация към изменението на климата;
 • Градски или общностни планове за действие с новаторски подходи за преход към климатично неутрално и/или устойчиво на климатичните промени общество и
 • Регионални стратегии за намаляване на емисиите на парникови газове или пътни карти за нисковъглеродна икономика.

Бюджетът на тема „LIFE-2021 -STRAT-CLIMA-SIP-two-stage - Strategic Integrated Projects - Climate Action ” по процедурата e 35 000 000 евро, като допустимият размер безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е между 10 и 30 000 000 евро. Максималният процент на финансиране по Програма LIFE за проект е 60 % от общата стойност на проекта.

Кандидатстването по процедурата се осъществява на два етапа: подаване на идейна концепция и при одобрението й след оценка, подаване на пълно проектно предложение. Съответните срокове са както следва: 19 октомври 2021 г. и 7 април 2022 г., 17:00 часа централно европейско време.

 

3.Процедура Кръгова икономика и качество на живот-проекти за стандартни действия (SAP) (LIFE-2021-SAP-ENVI(Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2021-SAP-ENVI)

В обхвата на процедурата са покрити редица приоритетни теми.

Цели: Улесняване  прехода към устойчива, кръгова, без токсични вещества, енергийно ефективна/устойчива на климата икономика, както и защита, възстановяване и подобряване на качеството на околната среда.

Процедурата обхваща следните приоритетни цели:

1.Използването на отпадъците като ресурс - напр. чрез въвеждане на иновативни решения свързани с разделно събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване; разделно събиране и рециклиране на батерии и акумулатори; демонтаж, преработка и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства и излезли от експлоатация кораби; разделно събиране и рециклиране на текстил;  и др.

 1. Въздух - проектите следва да са фокусирани в градски райони предвид търсеното въздействие върху по-голям брой от населението.

3.Изпълнение на решения за управление на риска от засушаване/наводнения - проектите включват напр. естествени/природни решения за увеличаване инфилтрацията и съхранението на вода, както и премахване замърсители чрез естествени или подобни на естествените процеси, включително чрез възвръщане на естественото състояние на река, езеро и др.; иновативни инструменти и техники за превенция и защита в подкрепа на политиката, планиране на земеползването, намаляване на риска, устойчивост след събития и управление при извънредни ситуации и/или иновативни интегрирани подходи за оценка и управление на риска при отчитане на социалната уязвимост.

4.Почви -  чрез проекти за подготовка за екстремни метеорологични събития и борба с опустиняването, чрез повишаване на устойчивостта на селското стопанство и на туризма към климатичните заплахи (напр. наводнения, ерозия на почвата и суши) при увеличаване и внедряване на ефективни природни решения; прилагане на икономически ефективни решения за възстановяване на запечатани територии.

5.Шум - чрез проекти в градските райони за значително намаляване на шума чрез решения с висока екологична и икономическа устойчивост; напр. чрез използване на повърхности, движението по които не генерира висок шум; бариери с ниска височина и с ниско въздействие върху ландшафта от екологични материали или намаляване на шума от железопътния трафик или от летищата.

6.Нов европейски Bauhaus - предложения, фокусирани върху цялостно намаляване на въздействието на новите сгради върху околната среда; предложения за квартали със затворен цикъл, включващи създаване на кръгови вериги за подобряване на градските икономики; предложения за поддържане или възстановяване на биологичното разнообразие, които допринасят за прилагане на новата европейска инициатива Bauhaus.

Допустими кандидати: юридически лица (публични или частни), регистрирани в ДЧ или държави, посочени в Списък на участващите по програмата държави (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Албания, Турция, Израел, Украйна).

Бюджет: 100 420 056 евро, размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно п редложение е между 2 и 10 000 000 евро. Максималният процент на финансиране по Програма LIFE за проект е до 60 % от общата стойност на проекта.

Краен срок за подаване на проектни предложения:  30 ноември 2021 г., 17:00 часа централно европейско време.

Подкрепа за:

 • Дейности в подкрепа на публичната администрация в процеса на вземане на решения и прилагане на доброволчески подход;
 • Инициативи, свързани с промяна на поведението в населението и повишаване на осведомеността.

Допустими кандидати: юридически лица (публични или частни), регистрирани в ДЧ или държави, посочени в Списък на участващите по програмата държави (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Албания, Турция, Израел, Украйна).

Бюджет: 100 420 056 евро, размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно п редложение е между 700 000 и 2 000 000 евро. Максималният процент на финансиране по Програма LIFE за проект е до 60 % от общата стойност на проекта.

Краен срок за подаване на проектни предложения:  30 ноември 2021 г., 17:00 часа централно европейско време.

 

С условията за кандидатстване по поканите можете да се запознаете на: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

При наличие на допълнителни въпроси, може да се консултирате със секция „Често задавани въпроси” - https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals еп, както и да се обръщате с конкретни въпроси на ел. адреси, посочени във всяка покана. На Ваше разположение е и Националното звено за контакт по Програма - lifencp@moew.govemment.bg