Отворена процедура за кандидатстване за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост

29.03.2021

202

Обявена е грантова схема за общини и за администрации към органите на изпълнителната власт, имаща за цел „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“.

По процедура се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реконструкция на съществуващи или изграждане на нова/и система/и за отопление или за отопление и охлаждане в сграда/и за използване на геотермална енергия.

Краен срок за кандидатстване през ИСУН 2020: 10 септември 2021 г.

Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева);

Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 400 000 евро (782 332 лева);

Източника на финансиране е финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Общият бюджет на процедурата е 6 649 822 лева, т.е. ще бъдат финансирани около 15 проекта. Грантът е 100%.

Допустими са и партньори, които трябва да отговарят на следните условия:

  • всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице, т.е. всички възможни организации;
  • партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на използването на енергия от възобновяеми източници

Партньорите участват и ефективно допринасят за изпълнението на проекта за постигане заедно с Кандидата на обща икономическа или социална задача и не са изпълнители на дейности по проекта, които Кандидатът възлага по реда на Закон за обществените поръчки.

Срок за изпълнение на проектите: до 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.